Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Wydawnictwo

Wydawnictwo Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau powstało w 1957 roku jako integralna część Muzeum Auschwitz. Wydajemy publikacje naukowe, wspomnieniowe i edukacyjne, których autorami są byli więźniowie oraz pracownicy Muzeum, a także badacze z innych ośrodków. Wiele książek tłumaczymy na języki obce. Część publikacji dostępna jest w wersji elektronicznej.

Oferta wydawnicza Muzeum obejmuje około 400 tytułów w kilku językach. To m.in. źródła historyczne, opracowania naukowe, wspomnienia byłych więźniów, albumy, plakaty i filmy o tematyce obozowej a także przewodniki po Muzeum oraz materiały dotyczące jego działalności.

Nasze publikacje oferujemy do sprzedaży w księgarniach na terenie Miejsca Pamięci Auschwitz oraz w księgarni internetowej na stronie www.auschwitz.org

Jeżeli są Państwo zainteresowani opublikowaniem tekstu w naszym wydawnictwie, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pisząc na adres:

Zaznaczamy, że publikujemy tylko prace związane z historią obozu Auschwitz. Nie publikujemy fikcji literackiej, nawet jeśli autor twierdzi, że opiera się na prawdziwych wydarzeniach zaczerpniętych ze wspomnień ocalałych.

Zespół Wydawnictwa Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau tworzy grono doświadczonych redaktorów. W trosce o najwyższe standardy naukowe każda publikacja jest dokładnie weryfikowana przez zespół naszych historyków. Dbamy również bardzo o stronę wizualną wydawanych przez nas książek, dlatego też współpracujemy z doświadczonymi grafikami i drukarniami zapewniającymi najwyższą jakość publikowanych prac.

Pracownicy działu odpowiedzialni są nie tylko za redakcję, korektę i przygotowywanie publikacji do druku, ale również za prowadzenie księgarni internetowej, magazyn książek przeznaczonych do sprzedaży, kolportaż książek, kontakty z wydawcami oraz wysyłkę egzemplarzy obowiązkowych.

 

Kontakt:

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-600 Oświęcim
Tel. 33/844-80-54, 844-80-55
e-mail: ;

 

PROCEDURA WYDAWNICZA

1. Każdy proponowany nam tekst publikacji naukowej oceniany jest przez redaktora naczelnego pod kątem wartości merytorycznej, nowatorskiego ujęcia tematu i poprawności logicznej wywodu. Redaktor naczelny ma prawo nie przyjąć tekstu, jeśli nie spełnia on przyjętych założeń.

2. Zaakceptowany wstępnie tekst jest przekazywany przez redaktora naczelnego członkom kolegium redakcyjnego, którzy proszeni są o zapoznanie się z nim i wyrażenie opinii.

3. W przypadku pozytywnej opinii redaktora naczelnego i kolegium redakcyjnego oraz po wstępnej weryfikacji edytorskiej, tekst przekazywany jest do recenzenta, którym może być osoba mająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora. W przypadku negatywnej oceny recenzenta Wydawnictwo ma prawo odmówić publikacji przedłożonego tekstu.

4. Z Autorem zaopiniowanej pozytywnie pracy Wydawnictwo podpisuje umowę i ustala formę oraz termin wydania publikacji.

ETYKA WYDAWNICZA

Wydawnictwo Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau postępuje zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej, mającymi na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics, https://publicationethics.org).

Zastosowanie się do zasad etyki publikacyjnej polega na przestrzeganiu wytycznych zarówno przez wydawnictwo, jak i przez autorów, recenzentów oraz tłumaczy.

Do obowiązków wydawcy należy: czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu wydawniczego, w tym: zapobieganie praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami, obiektywna ocena tekstów na podstawie opinii przedstawionych w recenzjach naukowych, zachowanie tajemnicy wydawniczej (nieujawnianie informacji na temat zgłoszonych publikacji osobom trzecim), a także przeciwdziałanie konfliktom interesów autorów, redaktorów i recenzentów.

Do obowiązków autora należy: przesłanie tekstu będącego rzetelnym opracowaniem danego tematu, podpartego (w razie konieczności) wynikami badań, opatrzonego przypisami i bibliografią; uzyskanie zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów opracowania (np. ilustracji, zdjęć i materiałów archiwalnych); współpraca z wydawnictwem na każdym etapie przygotowania książki do druku, w tym podczas dokonywania korekty merytorycznej, językowej i technicznej. 

Do obowiązków recenzenta należy: obiektywna ocena tekstu poparta odpowiednią argumentacją; powiadomienie wydawnictwa o podejrzeniu nierzetelności naukowej lub plagiatu i autoplagiatu; zachowanie poufności i nieinformowanie osób trzecich zarówno o autorze czy wydawnictwie, jak i o procesie recenzowania; terminowe wykonanie zlecenia. 

Do obowiązków tłumacza należy: rzetelny i profesjonalny przekład tekstu uwzględniający specyfikę słownictwa związanego z II wojną światową; współpraca z wydawnictwem na etapie korekty tłumaczenia; upewnienie się, że tłumaczenie nie narusza praw osób trzecich do zawartych w opracowaniu tekstów i materiałów; terminowe wykonanie zlecenia.

PROCEDURA RECENZJI

Jeśli tekst jest zgodny z tematem i spełnia wszystkie wymogi wydawnicze, a tym samym został zaakceptowany przez kolegium redakcyjne, przekazywany jest do recenzji. Recenzent zwraca szczególną uwagę na poprawność merytoryczną tekstu i jego oryginalność, a także  na wkład treści artykułu do ugruntowanej już wiedzy o przedmiocie badań. Recenzja – w formie pisemnej – ma jednoznacznie wyrażać opinię, czy praca powinna zostać przyjęta do druku, czy nie. W przypadku opinii negatywnej autor może ustosunkować się do uwag zawartych w recenzji, nanieść poprawki i ponownie ubiegać się o kwalifikację do druku. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do kontroli przesłanych tekstów programami antyplagiatowymi, a w przypadku wykrycia niedozwolonych praktyk – do poinformowania o tym odpowiednich instancji czyli instytucji naukowych i organów ścigania. Redakcja zastrzega sobie również prawo do skracania tekstów i modyfikacji tytułów, oczywiście w porozumieniu z autorem.
 

PRZYGOTOWANIE TEKSTU DLA WYDAWNICTWA

Listę dokładnych wskazówek edytorskich instruujących, jak powinien być przygotowany tekst, Wydawnictwo wysyła na życzenie.

INFORMACJE DLA BIBLIOTEK, SZKÓŁ I INSTYTUCJI

Jeśli chcą Państwo u nas zamówić książki jako biblioteka, szkoła lub instytucja publiczna, prosimy o napisanie informacji e-mailowej na adres:

Prosimy o podanie tytułów zamawianych publikacji oraz adresu na fakturę (w niektórych przypadkach adresu odbiorcy i płatnika – dotyczy najczęściej szkół). Wystawiamy faktury z 14-dniowym terminem płatności.

Informujemy, że bibliotekom, szkołom i instytucjom przysługuje rabat 15% na zamawiane publikacje. Do kosztów zakupu książek doliczamy koszty przesyłki.

 

ZAPRASZAMY DO INTERNETOWEJ KSIĘGARNI MUZEUM

KONTAKT