Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Ogólne zasady wykonywania lotów w strefie EP P20 oraz na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

 

Uwaga! W związku ze zmianą polskich przepisów dotyczących operacji lotniczych UAVO z 31 grudnia 2020 r. informujemy, że w celu uzyskania zgody na loty w strefie DRA-P EP P20 do wniosku należy dołączyć kopię nowych uprawnień pilota (operatora UAVO) oraz informację o planowanym locie (w tym scenariusz lotu oraz kategoria, w której ma odbywać się lot). 

Z nowymi przepisami można zapoznać się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego - https://ulc.gov.pl/pl/drony 

 

Wymogi dla operatorów statków powietrznych wynikające z obowiązujących przepisów państwowych:

 

 1. Loty w strefie EP P20 można wykonywać z poszanowaniem przepisów polskiego prawa, tylko w ramach udzielonej zgody przez zarządzającego strefą (kontakt: , +48 33 8448058).
 2. Za całość lotu i wszystkie wynikające z tego powodu konsekwencje odpowiedzialny jest pilot/operator statku powietrznego.
 3. Pilot/operator musi posiadać w czasie lotu ważne, adekwatne do zastosowanego statku powietrznego dokumenty uprawniające do przeprowadzania lotu na terenie Polski (świadectwo kwalifikacji, badania lekarskie, ubezpieczenie itp. - których kopie załącza do wniosku).
 4. Po uzyskaniu zgody operatora strefy informacje o planowanym locie należy przekazać do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (e-mail: asm1@pansa.pl) nie później niż na 24 h przed ich planowanym wykonaniem (informacja powinna być dostarczona w dniu roboczym poprzedzającym planowany lot i nie później niż do godziny 1200 UTC).  

 

Wymogi dla operatorów dronów, pilotów i zlecających loty wynikające z wewnętrznych przepisów Muzeum:

 

 1. Do wykonywania lotów w strefie EP P20 oraz na terenie Muzeum konieczne jest uzyskanie zgody dyrekcji Muzeum (operatora strefy).
 2. Zgoda na lot nad terenem Muzeum wydawana jest jedynie w szczególnych przypadkach (np. materiały telewizyjne czy filmy dokumentalne) na podstawie kompletu ww. dokumentów. Muzeum nie wydaje zgody na loty rekreacyjne i prywatne nad swoim terenem.
 3. W strefie EP P20 obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów. Nie wymagają zgody Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau loty BSP, których masa startowa nie przekracza 600 gramów, w odległości większej niż 500 metrów od terenów obiektów chronionych strefą EP P20, do wysokości nie większej niż 30 metrów lub do wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdującej się w promieniu do 100 metrów od operatora. Wszystkie obiekty chronione zostały oznaczone na mapie (obszar czerwony) wraz z promieniem 500 metrów od nich (obszar niebieski i żółty). Mapa ma jedynie charakter podglądowy i należy brać poprawkę na jej niedokładność. Decydując się na lot dronem o masie startowej poniżej 600 gramów w strefie EPP P20, należy pamiętać o pozostałych obiektach chronionych i pozostałych przepisach wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 Dz. U.2016 poz. 1993 z późniejszymi zmianami.
 4. Wypełniony, kompletny wniosek na wykonywanie lotów w strefie EP P20 należy przesłać do operatora strefy (, +48 33 8448058) na minimum 7 dni roboczych przed planowanym terminem lotu. We wniosku należy określić między innymi: dokumenty operatora, planowany czas lotów, ich zakres techniczny oraz przeznaczenie wykonanego materiału filmowego lub fotograficznego.
 5. W związku z tym, że strefa EP P20 leży w siąsiedztwie lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, sugerujemy aby o fakcie wykonywania lotów powiadomić dyspozytora lotów LPR (operacje.lotnicze@lpr.com.pl, tel. +48 22 2299800).
 6. Sugerujemy, aby w czasie lotów posiadać włączony skaner lotniczy (dwuzakresowy) ustawiony na częstotliwości Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 169’000 MHz oraz EPKK Approach 121’075 MHz, oraz – w przypadku lotów dronem – zgłosić lot w aplikacji DroneTower (www.pansa.pl/dronetower/).
 7. Operator drona wykonuje loty na terenie Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau pod odpłatnym nadzorem osoby wskazanej przez Muzeum.
 8. Loty muszą być wykonywane z dbałością o zachowanie bezpieczeństwa zarówno dla osób przebywających na terenie Muzeum jak i obiektów muzealnych.
 9. Operator drona ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za szkody powstałe w trakcie i wskutek wykonywania lotów.

General rules for flights in the EP P20 zone and the Auschwitz-Birkenau Museum in Oświęcim

 

Please note that due to the change of Polish regulations concerning UAVO flight operations of 31 December 2020, we inform that in order to get a permission to fly in the DRA-P EP P20 zone, it is necessary to attach to the application a copy of new pilot's license (UAVO operator) and information about the planned flight (including flight scenario and category in which the flight is to take place). 

The new regulations are available on the Civil Aviation Authority website - https://ulc.gov.pl/pl/drony

 

Requirements for aircraft operators resulting from applicable State legislation:

 

 1. Flights in the EP P20 zone may be operated in compliance with the provisions of the Polish law and solely with the consent of the zone administrator (contact: , +48 33 8448043).
 2. The pilot/aircraft operator is responsible for the entire flight and all consequences resulting thereof.
 3. During the flight, the pilot/operator must have valid documents, applicable to the aircraft operated, entitling him/her to conduct the flight on the territory of Poland (certificate of competence, medical examination, insurance, etc.). - copies of which are attached to the application).
 4. After obtaining the permission of the zone operator, information about the planned flight should be submitted to the Polish Air Navigation Services Agency (e-mail: asm1@pansa.pl) not later than 24 hours before the flight is scheduled (the information should be provided on the working day preceding the planned flight and not later than 1200 UTC).  

 

Requirements for drone operators, pilots and those commissioning flights as stipulated in the Museum's internal regulations:

 

 1. To operate flights in the EP P20 zone and the area of the Museum, it is imperative to obtain the consent of the Museum management (zone operator).
 2. The permit to fly over the Museum grounds is issued only in special cases (e.g. TV programmes or documentaries) subject to the submission of the documents referred to above. Permissions are not given to recreational and private flighs over the Museum grounds. 
 3. The EP P20 zone is a strictly no-flight zone. No permission is required from the Auschwitz-Birkenau State Museum for UAV flights with a take-off weight not exceeding 600 grams, at a distance of over 500 metres from the areas of objects protected by the EP P20 zone, up to a height not greater than 30 metres or up to the height of the highest obstacle, including trees or buildings, within a radius of up to 100 metres from the operator. All protected buildings are marked on the map (red area), including a 500-metre radius from the buildings (blue and yellow areas). The map is for preview purposes only, and allowance should be made for its inaccuracy. By deciding to fly a drone with a take-off weight of under 600 grams in the EPP P20 zone, it is imperative to be mindful of the other protected buildings and all other provisions resulting from the Regulation of the Minister of Infrastructure, Construction and Maritime Economy of 26 March 2013 Journal of Laws 2016 item 1993, as amended.
 4. The full and completed application form for flights within the EP P20 zone must be sent to the zone operator (, +48 33 8448043) at least 7 working days before the scheduled flight date. The application must specify, among other things: the operator's documentation, planned flight time, technical scope and intended use of the film or photographic material.
 5. Since the EP P20 zone is located in the vicinity of the landing zone of the Polish Medical Air Rescue (LPR), we suggest to inform the LPR dispatcher about the flight. (operacje.lotnicze@lpr.com.pl, tel. +48 22 2299800).
 6. It is recommended to have an airborne scanner (dual band) set at 169'000 MHz and EPKK Approach 121'075 MHz during flights and - in case of drone flights - to register the flight in DroneTower application (www.pansa.pl/dronetower/)
 7. The drone operator conducts flights at the Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum under the paid supervision of a representative designated by the Museum.
 8. Flights must be performed with utmost care to ensure safety both for persons staying in the Museum area and museum facilities.
 9. The drone operator shall be financially and legally liable for any damage caused during or as a result of the execution of flights.

 

mapa strefy EP P20

Mapa strefy EP P20 (żródło: dlapilota.pl) / Map of EP P20 (source: dlapilota.pl)

Mapa EP P20 - legenda:

 

 1. Część zielona: część strefy w której loty komercyjne wymagają zezwolenia operatora strefy EP P20. Nie wymagają zgody operatora strefy loty rekreacyjne wykonywane w odległości większej niż 500 metrów od granicy terenów Muzeum wykonywane dronem, którego użycie nie wymaga rejestracji operatora UAVO (pilota) w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego
 2. Część żółta: loty rekreacyjne (na warunkach jak powyżej) i loty komercyjne wymagają zgody operatora strefy.
 3. Część niebieska: loty rekreacyjne (na warunkach jak powyżej) są niedozwolone a loty komercyjne wymagają zgody operatora strefy.
 4. Część czerwona: loty rekreacyjne (na warunkach jak powyżej) są niedozwolone a loty komercyjne wymagają zgody operatora strefy i płatnej opieki osoby wyznaczonej przez Muzeum.
Map zone "P" - EP P20:

 

 1. Green: part of the zone in which commercial flights require a permit from the zone operator. Recreational flights at a distance of more than 500 metres from the boundary of the Museum grounds by a drone, the use of which does not require the registration of the UAVO operator (pilot) with the Civil Aviation Office, do not require the permission of the EP P20 zone operator.
 2. Yellow: recreational flights (under the conditions as above) and commercial flights require the permission of the zone operator.
 3. Blue: recreational flights (under the conditions as above) are not allowed, and commercial flights require the consent of the zone operator.
 4. Red: recreational flights (under the conditions as above) are not allowed, and commercial flights require the permission of the zone operator and paid assistance of a person designated by the Museum.

 

Big map ORTO / Mapa duża ORTO
Big map ORTO / Mapa...
Big map TOPO / Mapa duża TOPO
Big map TOPO / Mapa...

Wniosek o wydanie zgody na lot
bezzałogowym statkiem powietrznym
w strefie EP P20:

 

- format PDF

- format MS Word

 

W przypadku lotu załogowego, prosimy o przesłanie na 7 dni roboczych przed planowanym terminem lotu, na adres e-mail , informacji o terminie planowanego lotu, celu, trasy, danych zleceniodawcy oraz pilota a także innych informacji które mogą pomóc w podejęciu decyzji o wydaniu zgody na przelot.

Application for permission to fly
an unmanned aerial vehicle
in zone "P" - EP P20:

 

- format PDF

- format MS Word

 

In case of a manned flight, please send us information to 7 working days before the planned flight date. Please include there the planned flight date, route, goal of the flight, data of the client and/or the pilot as well as other information that may help us to make a decision about granting the consent for the flight.