Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Deklaracja dostępności strony internetowej
- Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz - Birkenau

Dane podmiotu:

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-600 Oświęcim, Polska
telefon: +48 33 8448000, +48 33 8448188, fax: +48 33 8431862
e-mail:
Numer w Państwowym Rejestrze Muzeów: DM-IV/PRM/25/98

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.auschwitz.org, visit.auschwitz.org, panorama.auschwitz.org.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data publikacji strony internetowej: 2014-12-31.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Nie spełniono następujących wymagań:

 

 • alternatywa w postaci tekstu (nie jest możliwe z przyczyn technicznych oraz bardzo rozbudowanego serwisu),
 • zamieszczone na stronie podmiotowej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości (zostały opublikowane przed 2018-09-23, są dokumentami wytworzonymi przez inny podmiot, są skanami drukowanych dokumentów).

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • możliwość sterowania zachowaniem strony za pomocą skrótów klawiaturowych

Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, określając dogodny sposób przedstawienia tej informacji np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie przedmiotu żądania,
 • sposób kontaktu,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.  

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Muzeum zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku niedotrzymania wskazanych terminów  oraz odmowy realizacji żądania można złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W zakresie dostępności cyfrowej, w szczególności wniosków, skarg - kontakt: Biuro Prasowe Muzeum, e-mail: biuro.prasowe@auschwitz.org, tel. +48 33 8448145.

W sprawie wniosków o zapewnianie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej -kontakt: Sekretariat Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim, Polska, email: sekretariat.muzeum@auschwitz.org, tel. +48 33 8448000.

Dostępność architektoniczna:

Cały teren Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau wpisany jest do rejestru zabytków. Ze względu na konieczność ochrony konserwatorskiej oraz zachowania autentyzmu miejsca i obiektów, możliwości adaptacji i ingerencji w strukturę zabytkową są ograniczone. Ze względu na dużą powierzchnię, blisko 200ha oraz ilość obiektów, 155 obiektów nieruchomych takich jak bloki, baraki, budynki poobozowe, około 300 ruin i śladów poobozowych, teren Muzeum jest bardzo zróżnicowany pod względem dostosowania architektonicznego i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ze względu na charakter miejsca oraz wymóg ochrony konserwatorskiej związanej z zachowaniem autentycznej przestrzeni poobozowej wszelkie ułatwienia są realizowane tam, gdzie tylko jest to możliwe, w szczególności w obiektach nowopowstałych.

Teren byłego obozu Auschwitz I

Na terenie Muzeum (ul. Stanisławy Leszczyńskiej 11 w Oświęcimiu), znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami (klucz dostępny u pracowników obsługi przy wejściu do Muzeum). W budynku przechowalni bagażu brak barier architektonicznych.

Budynek wejściowy na teren Muzeum, w którym rozpoczyna się zwiedzanie jest dostosowany pod względem architektonicznym. Znajdują się tam pochylnie niwelujące różnice poziomów. Szerokość korytarzy pozwala bezpiecznie poruszać się na wózku inwalidzkim. Na miejscu obecni są pracownicy Straży Muzealne, którzy w razie potrzeby służą pomocą. Przy bramkach wejściowych i wyjściowych zainstalowano dodatkowe przejście dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ze względu na charakter historycznej nawierzchni dróg i chodników na terenie byłego obozu Auschwitz I, poruszanie się osób z dysfunkcjami ruchowymi jest utrudnione i w większości przypadków wymaga asysty.

Dostęp do historycznych budynków, w których znajdują się wystawy jest ograniczony ze względu na to, iż partery bloków znajdują się około 70cm powyżej poziomu przyległego terenu zewnętrznego, a historyczne schody zewnętrzne ograniczają możliwość instalacji stałych elementów (pochylnie, windy) ułatwiających dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchową. Dostanie się na parter osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim wymaga pomocy drugiej osoby. Piętra bloków nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Na trasie zwiedzania znajdują się dwie toalety posiadające bariery architektoniczne – w bloku 18 oraz w budynku A-77 znajdującym się za pozostałościami baraku Wydziału Politycznego. Wejście do budynków wymaga pomocy drugiej osoby. We wnętrzu toalety w bloku 18 znajdują się konieczne udogodnienia.

Obiekty, do których możliwy jest dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich:

Blok 24, w którym znajduje się Archiwum – podjazd dla wózków inwalidzkich.

Nowa siedziba Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w budynku tzw. Starego Teatru wyposażona została w windy oraz schodołaz, wejście do budynku jest umiejscowione na równi z podłożem (nie ma schodów ani progów), sala audytoryjna ma miejsca przeznaczone na wózki inwalidzkie, drzwi prowadzące do sal i lektoriów mają szerokość dostosowaną do wózków inwalidzkich oraz nie posiadają progów. Budynek wyposażony jest w toalety i miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku dostępny jest sprzęt audio ułatwiający osobom niewidzącym i niedowidzącym poruszanie się po siedzibie MCEAH.

Teren byłego obozu Auschwitz II-Birkenau

Na gminnym parkingu w pobliżu byłego obozu Auschwitz II-Birkenau (ul. Męczeństwa Narodów 8 w Brzezince) znajdują się miejsca postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Podczas zwiedzania terenu Auschwitz II-Birkenau należy pokonać znaczne odległości. Nawierzchnia dróg posiada liczne nierówności wynikające z ich historycznego charakteru, które utrudniają poruszanie się osobom z dysfunkcjami ruchowymi.

Wstęp na teren odbywa się przez przejazd w historycznym budynku Bramy Śmierci, wjazd znajduje się na poziomie terenu. Wieża Bramy Śmierci jest niedostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek Sauny jest dostępny dzięki zewnętrznym pochylniom oraz podłodze podniesionej wewnątrz budynku.

Większość obiektów stanowią drewniane i murowane baraki parterowe, w których poziom posadzki zbliżony jest do poziomu terenu wokół obiektu. Dodatkowo w celu ułatwienia dostępu do otwartych baraków murowanych zamontowano na terenie, drewniane pomosty niwelujące nierówności terenu. Przestrzeń w barakach murowanych jest ograniczona co utrudnia manewrowanie wózkiem inwalidzkim.

W budynku Bramy Śmierci oraz w pobliżu Krematorium III znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Inne informacje

Na teren Muzeum można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu odpowiedniego szkolenia oraz aktualnej książeczki szczepień (pies musi być prowadzony na smyczy), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 1.04.2010 r. ws. wydawania certyfikatów potwierdzającego status psa asystującego.

Ulga na zwiedzanie Miejsca Pamięci z edukatorem przysługuje m.in. osobom niepełnosprawnym za okazaniem dokumentu. Opiekunowi osoby niepełnosprawnej przysługuje Karta Wstępu 0 zł – Kartę Wstępu odebrać należy w dniu wizyty na Stanowisku Obsługi Odwiedzających w budynku wejściowym na teren Auschwitz I.

W systemie słuchawkowym wykorzystywanym przez edukatorów Miejsca Pamięci możliwe jest dodatkowe wzmocnienie odbioru dla osób niedosłyszących (tzw. pętla indukcyjna).

Autobusy przewożące indywidualnych odwiedzających pomiędzy obiema częściami Miejsca Pamięci (pomiędzy Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau) posiadają specjalne platformy w drzwiach umożliwiające wjazdy i wyjazd osobom poruszającym się na wózkach.

W obu częściach Muzeum istnieje możliwość wypożyczenia nieodpłatnie wózków inwalidzkich. Informację o chęci wypożyczenia wózka można przesłać na adres mailowy podczas dokonywania rezerwacji. W dniu wizyty należy zgłosić ten fakt na Stanowisku Obsługi Odwiedzających w budynku wejściowym na teren Auschwitz I, a następnie pracownikom Straży Muzealnej przy wejściu na teren Auschwitz II-Birkenau.

Grupy zorganizowane korzystające z własnych środków transportu mogą otrzymać zgodę na przewiezienie osób mających problemy z poruszaniem się, wprost pod wejście do Muzeum (pozostali korzystają z parkingów dla odwiedzających). Prośbę o zgodę na podjazd pod wejście do Muzeum należy wcześniej zgłosić drogą mailową (reservation.office@auschwitz.org) lub telefonicznie, w dniu wizyty, na Stanowisku Obsługi Odwiedzających w budynku wejściowym na teren Auschwitz I.

Muzeum posiada dla odwiedzających przewodniki w języku polskim (rozmiar A3), z opisami w alfabecie Braille’a. Przewodnik jest wypożyczany bezpłatnie na stanowisku Obsługi Odwiedzających w budynku wejściowym na teren Auschwitz I w dniu wizyty.

Projekty edukacyjne

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście od lat podejmuje działania mające na celu umożliwienie bądź ułatwienie dostępu do edukacji historycznej prowadzonej w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau osobom ze szczególnymi potrzebami. W ramach wspomnianej działalności podejmujemy następujące inicjatywy:

 1. Projekt „Trudne – Proste Słowa” adresowany do młodzieży ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej i innych grup zorganizowanych w wieku szkolnym oraz dorosłych, u których stwierdzono niepełnosprawność umysłową w stopniu lekkim i umiarkowanym. Jego celem jest stworzenie lekcji muzealnej, poziomem i treścią dostosowanej do percepcji jej odbiorców, która zastępuje standardowe oprowadzanie po terenie byłego obozu. Corocznie Muzeum odwiedza kilkadziesiąt grup, których uczestnikami są osoby niepełnosprawne intelektualnie. Wymagają oni innego komentarza oraz dodatkowych bodźców zmysłowych, dlatego program daje możliwość zapoznania się z historią miejsca, likwidując bariery kognitywne i emocjonalne osób niepełnosprawnych umysłowo. W ciągu roku jesteśmy w stanie przyjąć do 900 osób w grupach 30 osobowych. Projekt w takim zakresie jest finansowany przez Muzeum w ramach środków przeznaczonych na działalność edukacyjną MCEAH. Osobą koordynującą projekt z ramienia MCEAH jest Alicja Wójcik (tel. 33 844 81 28, e-mail: ).
 2. Personel Muzeum stale podnosi swoje kwalifikacje w tym zakresie poprzez uczestnictwo w konsultacjach, szkoleniach związanych z dostępnością kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami. Konspekt przewodnicki jest dostosowany do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku poprzez możliwość wyboru tyflografik, które po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania mogą zostać użyte podczas zwiedzania Miejsca Pamięci przez osoby niedowidzące lub niewidome. W celu udostępnienia tyflografik należy się kontaktować z Barbarą Żmudą (tel. 33 844 8063, mail: ).
 3. W ramach przygotowania projektów edukacyjnych (w tym pobytów studyjnych, sesji tematycznych i konferencji) część materiałów edukacyjnych udostępniona jest na stronie internetowej Miejsca Pamięci (http://auschwitz.org/edukacja/materialy-dla-nauczycieli/). Pośród materiałów dostępnych on-line znajdują się warsztaty, publikacje edukacyjne oraz nagrania z sesji tematycznych i konferencji opatrzone napisami ułatwiającymi ich odbiór osobom z dysfunkcją słuchu.