Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

 

1. Administrator danych:

Administratorem danych jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20, NIP: 5490005549, REGON: 000276015 (zwane dalej Muzeum).

2. Inspektor Ochrony Danych:

W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres: 32-600 Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia 20, adres e-mail:

3. Kategorie danych osobowych:

Muzeum przetwarza dane osobowe pozyskane od osób, których dane dotyczą. Są to dane m.in: identyfikacyjne (monitoring wizyjny, audiowizualny, audialny, termowizyjny), osób odwiedzających Muzeum, niezbędne do zawierania i wykonywania umów, porozumień, wydawania zaświadczeń, wnioskodawców, użytkowników systemów informatycznych, biblioteki, osób uczestniczących w uroczystościach, upamiętnieniach, osób uczestniczących w programach edukacyjnych, ekip telewizyjnych, dane operatorów dronów, akredytacje dziennikarskie.

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Muzeum w celach realizacji jego statutowych działań m.in:

1. zawierania i wykonywania umów, porozumień, w tym rezerwacji kart wstępu do Muzeum, realizacji projektów zgodnie z umową o dofinansowanie UE, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b , c, e i f RODO,

2. realizacji procedury wnioskodawczej, działalności informacyjnej, archiwalnej, wypożyczenia zasobów bibliotecznych, zadań związanych z przeprowadzeniem badań naukowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,

3. związanych z upowszechnianiem historii KL Auschwitz, realizacją działalności wystawienniczej, działalności konserwatorskiej, zadań związanych z wizerunkiem Muzeum, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c, e, f RODO,

4. związanych z rekrutacją na wolne miejsca pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, oraz dla prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,

5. związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektom i osobom przebywającym na terenie Muzeum (w tym monitoring wizyjny, audiowizyjny, termowizyjny), przeprowadzaniem pomiaru temperatury ciała osób wchodzących na teren Muzeum, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d lub/i pkt e oraz art. 9 ust. 2 pkt i RODO,

6. podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi poprzez monitoring (monitoring audialny) niektórych rozmów przychodzących, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d lub/i pkt e oraz art. 9 ust. 2 pkt i RODO

7. realizacji działalności edukacyjnej, zadań związanych z przeprowadzeniem uroczystości, upamiętnień na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO,

8. realizacji ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

5. Udostępnianie danych osobowych:

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Muzeum np. podwykonawcom, usługodawcom, podmiotom współpracującym, podmiotom pełniącym funkcje instytucji pośredniczących lub, którym powierzono wdrażanie programu UE (dot. dotacji UE), operatorom pocztowym, kurierom, bankom, przewoźnikom adekwatnie do celu ich przetwarzania. Ponadto podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowne podstawy prawne.

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Dane osobowe zebrane przez Muzeum nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba, że państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, a niezbędność przekazania danych oparta zostanie na przepisach prawnych.

7. Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1. realizacji i obowiązywania umów, porozumień, w tym rezerwacji kart wstępu do Muzeum, realizacji projektów zgodnie z umową o dofinansowanie UE– do momentu realizacji zamierzonego celu i wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości, kancelaryjno-archiwalnych.

2. realizacji procedury wnioskodawczej, działalności informacyjnej, archiwalnej, edukacyjnej, zadań związanych z przeprowadzeniem badań naukowych, uroczystości, upamiętnień do momentu realizacji zamierzonego celu i wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości, kancelaryjno-archiwalnych.

3. realizacji zadań w zakresie wypożyczania zasobów bibliotecznych, w systemach informatycznych i bazach danych m.in. baz kontrahentów, akredytacyjnych dziennikarzy oraz bazach ekip telewizyjnych, operatorów dronów, w systemie rezerwacji kart wstępu, obsługi przewodników, w sklepie internetowym, do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń lub ważności konta (w zależności od tego, który termin jest dłuższy), a po jego upływie przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości, kancelaryjno-archiwalnych.

4. w bazie danych systemu wysyłania wiadomości e-mail z informacjami dotyczących działalności Muzeum (newsletter) - do momentu odwołania zgody na jego wysyłkę przez właściciela danych,

5. realizacji zadań związanych z upowszechnianiem historii KL Auschwitz, działalnością wystawienniczą, działalnością konserwatorską, z wizerunkiem Muzeum - do momentu realizacji zamierzonego celu, a po jego upływie przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości, kancelaryjno-archiwalnych.

6. trwania procesu rekrutacji na wolne miejsce pracy i do 6 miesięcy po jego zakończeniu, a po jego upływie przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości, lub do czasu odwołania zgody, jeżeli została udzielona.

7. realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektom i osobom przebywającym na terenie Muzeum - do momentu realizacji zamierzonego celu i wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości, kancelaryjno-archiwalnych.

8. w systemie monitoringu wizyjnego, audiowizyjnego do 30 dni, natomiast w systemie monitoringu audialnego do 3 m-cy, a w przypadku monitoringu termowizyjnego do 24 godzin. W przypadku prowadzenia postępowań wyjaśniających lub dochodzeń, na czas niezbędny do wykonania w/w czynności lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.

9. realizacji ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub obrony przed takimi roszczeniami, okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, a po jego upływie przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości, kancelaryjno-archiwalnych.

10. do czasu odwołania zgody, jeżeli została udzielona.

8. Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych przysługuje Państwu prawo:

1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania,

2. do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Muzeum będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO

9. Wymóg podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek realizacji celów określonych w pkt. 4 . Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji powierzonych celów.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie:

Muzeum nie profiluje danych osobowych, które zostały mu przekazane.