Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Warsztaty

Interaktywne zajęcia prowadzone przez edukatorów Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, będące uzupełnieniem zwiedzania terenów byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz lub zdalnego pobytu studyjnego

Każdy warsztat opiera się na aktywnej pracy z użyciem relacji świadków, zdjęć lub dokumentów uzupełnionych przez teksty źródłowe. Celem warsztatów jest pogłębiona refleksja o różnych aspektach świata obozu,  o człowieku, który znalazł się w tej rzeczywistości oraz o indywidualnym wymiarze tragedii Auschwitz, na który składają się emocje i dylematy wewnętrzne więźniów.

Każdy warsztat zawiera takie elementy, jak wprowadzenie do tematu, praca w grupach w oparciu o wybrane materiały, prezentację przez uczestników wyników refleksji oraz podsumowującą dyskusję moderowaną przez edukatora.

Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Czas zajęć: 1,5 godz. 
Koszt: 260 zł w j. polskim, 365 zł w j. obcym.

Kontakt:
Obsługa Odwiedzających
Marta Ortman, Barbara Gębołyś-Warmbier, Katarzyna Bisaga
mail: pobyty.studyjne@auschwitz.org, study.visits@auschwitz.org
tel. (+48) 33 844 8096 lub (+48) 33 844 8101

Warsztaty rekomendowane od 8 klasy szkoły podstawowej

 

Historia zapisana w przedmiocie

Warsztat ma na celu przybliżenie historii byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz poprzez analizę historii wybranych przedmiotów należących do osób deportowanych do obozu. Uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć część unikatowych zbiorów PMA-B w formie fotografii. Każdy wybrany do zajęć przedmiot łączy się z losem osoby, który stanowi punkt wyjścia do rozmowy o rzeczywistości obozowej i indywidualnym doświadczeniu Auschwitz.

Język: polski, angielski, niemiecki
 

„Jestem zdrów i czuję się dobrze- korespondencja więźniarska”

Korespondencja prowadzona przez więźniów Auschwitz miała formę propagandową oraz wypaczała rzeczywistość, do której się odnosiła. W dobie mediów i wolnej komunikacji warto zapoznać się z tym tematem w sposób szczególny. Uczestniczki i uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak wyglądała korespondencja więźniów z rodzinami oraz kto miał prawo do jej prowadzenia. Dokonają analizy wybranych listów pod kątem cenzury i przyjrzą się również losom odbiorców wiadomości, czyli rodzinom więźniów, dla których była to często jedyna możliwa forma kontaktu z bliskim.

Język: polski, angielski, niemiecki

„(NIE)obojętni. Pomoc mieszkańców ziemi oświęcimskiej niesiona więźniom KL Auschwitz”

Warsztat jest okazją do zwrócenia uwagi młodzieży na grupę ponad 1000 mieszkańców okolicznych miejscowości wokół obozu Auschwitz, którzy w okresie jego funkcjonowania, z narażeniem własnego życia oraz życia swoich bliskich, z zaangażowaniem i determinacją nieśli pomoc więźniom. Owa pomoc, odbywała się potajemnie, w warunkach przestrzegania zasad konspiracji i przejawiała się w różnych postaciach, takich jak: dożywianie, dostarczanie lekarstw i środków opatrunkowych, ciepłej odzieży, pomocy w prowadzeniu tajnej korespondencji, czy nawet aranżacja potajemnych spotkań z rodziną. Pomagano także uciekinierom z obozu.

Język: polski, angielski, niemiecki

„Obywatele polscy w KL Auschwitz”

Warsztat opiera się na analizie życiorysów sześciu byłych więźniów KL Auschwitz obywateli polskich: katolików, Żydów, Roma, reprezentujących różne grupy społeczne przedwojennej Polski, którzy z różnych powodów zostali skierowani do Auschwitz. Warsztat zwraca uwagę na zróżnicowanie struktury narodowościowej i religijnej polskich więźniów w Auschwitz, pozwala poznać przyczyny deportacji Polaków do obozu, dotyka wielu aspektów obozowej rzeczywistości. Jest okazją do  wsłuchania się w przesłanie byłych więźniów Auschwitz, kierowane do nas, ludzi żyjących w świecie po Auschwitz. 

Język: polski, angielski

Jednostka wobec rzeczywistości obozowej

Uczestniczki i uczestnicy warsztatów zapoznają się z różnymi typami postaw jakie reprezentowali więźniowie w obozie: moralność, odwaga, solidarność oraz towarzyszących im uczuć: głód, samotność, poniżenie. Wiedzę na ten temat czerpać będą z relacji świadków oraz informacji zdobytych podczas zwiedzania. Jednostkowe doświadczenia staną się punktem wyjścia do dyskusji o wpływie rzeczywistości obozowej na postępowanie osadzonych w obozie ludzi, uwrażliwiając młodzież na kwestie osadzenia konkretnych przeżyć obozowych w szerszym kontekście owej odrębnej rzeczywistości.

Język: polski, angielski, niemiecki

„Dzieci w KL Auschwitz”

Zdjęcie obozowe dziewczynki wykonane podczas rejestracji w obozie
Zdjęcie obozowe...

Temat dzieci i młodocianych w KL Auschwitz zostanie omówiony w możliwie holistyczny sposób, wykraczając poza płaszczyznę stricte historyczno-faktograficzną. Sama prezentacja zostanie podzielona na „bloki tematyczne”, odpowiadające trzem obszarom, na które będziemy oddziaływać jednocześnie: wiedza, umiejętności, postawy. W obszarze wiedzy uwaga uczestników skupi się na zagadnieniu losu dzieci w obozie, ich pochodzenia i przyczyn osadzenia jako więźniów. Obszar umiejętności dotyczyć będzie pamięci o najmłodszych ofiarach obozu, jej zachowywania i interpretacji. W obszarze postaw celem prezentacji będzie zachęcenie odbiorcy do refleksji o wnioskach płynących z tematu dziecięcych doświadczeń obozowych.

Język: polski, angielski, niemiecki

Ucieczki z KL Auschwitz

Zajęcia warsztatowe koncentrują się na zagadnieniu ucieczek więźniów z KL Auschwitz w kontekście obozowej rzeczywistości. Warsztat opiera się o analizę kilku wybranych ucieczek, które pozwolą poznać ich motywy, przebieg oraz konsekwencje. Na podsumowanie pracy z tematem uczestnicy zastanowią się nad dylematami moralnymi, które towarzyszyły uciekinierom. W trakcie zajęć uczestnicy pracują pod kierunkiem edukatora.

Język: polski, angielski, niemiecki

Sport w KL Auschwitz

Celem warsztatu jest przybliżenie młodzieży i dorosłym funkcji sportu jako próby przeżycia w obozie, a także sportu jako tortur stosowanych na więźniach KL Auschwitz. W trakcie zajęć, przygotowanych z użyciem obrazów, rysunków, zdjęć i wspomnień więźniów i więźniarek uczestniczki i uczestnicy zastanowią się nad definicją sportu, jak mógł on wpływać na życie więźniów oraz jak wykorzystywano ćwiczenia gimnastyczne w celu znęcania się nad więźniami.

Język: polski, angielski, niemiecki

Warsztaty rekomendowane dla szkół ponadpodstawowych

 

Los kobiet w KL Auschwitz

Warsztat dotyczy losu kobiet w KL Auschwitz ma na celu zwrócenie uwagi na odmienność losu kobiet - więźniarek w stosunku do mężczyzn - więźniów z uwzględnieniem aspektów biologicznych oraz psychologicznych. Zajęcia będą maksymalnie angażować osoby uczestniczące, poprzez wprowadzenie elementów edukacji rówieśniczej oraz edukacji partycypacyjnej. W wyniku tego uczniowie szybciej przyswoją wiedzę i wytworzą przestrzeń do refleksji nad omawianym materiałem. Podczas warsztatu osoby będą pracować w grupach nad analizą  losów kobiet tworząc na bazie dostępnych materiałów źródłowych (archiwalne fotografie, dokumenty, fragmenty wspomnień  w formie pisanej i video, dzieła sztuki) wystawę. Końcowym etapem prac stanowiącym podsumowanie będzie powstanie wspólnego wizerunku/portretu kobiety – więźniarki Auschwitz.

Język: polski, angielski, niemiecki

Trauma – życie byłych więźniów po wojnie

Moment wyzwolenia był dla osadzonych punktem zwrotnym, kiedy to musieli stanąć w obliczu zarówno konsekwencji własnych doświadczeń obozowych, jak i rzeczywistości świata powojennego. Podczas warsztatu młodzież zapozna się z historiami osób, które przeżyły obóz i opowiedziały o traumie poobozowej, jej wpływie na ich życie prywatne i zawodowe oraz sposobach radzenia sobie z wyzwaniami życia po wyzwoleniu.

Język: polski, angielski, niemiecki

„Przetrwali, by żyć” – świat po Auschwitz

Podczas zajęć uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z  indywidualnymi historiami Ocalałych, którzy po wyzwoleniu wbrew traumie poobozowej i wyzwaniom stawianym przez życie powojenne zaangażowali się w pracę na rzecz lepszego świata. Dyskusja wokół życiowych wyborów i transformacji syndromu pourazowego na działanie, stanowić będzie przyczynek do refleksji nad wpływem doświadczenia Auschwitz i Holokaustu na świat po wojnie oraz wpływem jednostki na globalne procesy.

Język: polski, angielski, niemiecki
 

„Nie bądźcie obojętni!” - przesłanie świadków Auschwitz

Warsztat jest momentem refleksji nad znaczeniem historii Auschwitz we współczesnym świecie. Uczestniczki i uczestnicy zajęć będą mieli możliwość zapoznania się z wypowiedziami byłych więźniów Auschwitz i omówienia ich przesłań dla następnych pokoleń. Podczas drugiej części warsztatu młodzież zastanowi się nad aktualnością owych przesłań oraz możliwościami własnego zaangażowania się w działania na rzecz poprawy otaczającego ich świata.

Język: polski, angielski, niemiecki

„Jedenaste. Nie bądź obojętnym” - warsztaty podsumowujące wizytę w Miejscu Pamięci (antydyskryminacyjne)

Podczas obchodów 75. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz Marian Turski przytaczał słowa Romana Kenta (byłego więźnia KL Auschwitz-Birkenau) o konieczności wprowadzenia jeszcze jednego, jedenastego przykazania – „Nie bądź obojętnym”. Jaką jednak lekcję dla młodego pokolenia stanowi Auschwitz? Czy doświadczenia z przeszłości możemy odnieść do współczesnego świata młodych ludzi i nierówności z jakimi się mierzą? Warsztat ma stanowić przede wszystkich przestrzeń do refleksji nad tymi zagadnieniami. Punktem wyjścia dla rozważań jest Auschwitz i jego historia – dzięki temu  ta konkretna wiedza historyczna staje się podstawą do wzbudzania w osobach uczestniczących refleksji i wyciągania wniosków, które mogą mieć zastosowanie do zrozumienia pewnych zjawisk mających miejsce w dzisiejszych czasach (np. świadoma refleksja nad aktualnymi zagadnieniami związanymi z prawami człowieka i nierównościami). 

Język: polski, angielski, niemiecki

Pozostałe warsztaty

 

„Deportowani z Francji do KL Auschwitz. 27 marca 1942-27 stycznia 1945” – warsztaty na wystawie francuskiej

Zajęcia skupiają się na losach osób prześladowanych na terenach Francji w czasie drugiej wojny światowej i Holokaustu ze szczególnym uwzględnieniem losów ludzi deportowanych do KL Auschwitz. Poprzez kwerendę prowadzoną na wystawie pod kierunkiem edukatora, uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się o historii Francji w czasie wojny, jak również o życiu ludzi dotkniętych prześladowaniami nazistowskimi. Wystawa nawiązuje do takich zagadnień, jak Holokaust i prześladowanie Żydów we Francji Vichy oraz w strefie okupowanej, prześladowania ludności cywilnej i członków ruchu oporu, losy kobiet i dzieci, pamięć i upamiętnienie.

Język: polski, angielski, francuski
 

„Zdradzony obywatel. Pamięci ofiar Holokaustu Żydów z Węgier” – warsztaty na wystawie węgierskiej

Zajęcia skupiają się na zagadnieniach związanych z sytuacją żydowskich obywateli Węgier w czasie drugiej wojny światowej i Holokaustu. Poprzez kwerendę na wystawie pod kierunkiem edukatora, uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się o historii Węgier w czasie wojny, jak również o życiu ludzi dotkniętych prześladowaniami nazistowskimi. Wystawa nawiązuje do takich zagadnień, jak wprowadzenie ustaw antyżydowskich na Węgrzech, „służba pracy”, okupacja niemiecka, getta i deportacje, prześladowania węgierskich Romów, polityka strzałokrzyżowców, ratowanie Żydów drogą dyplomatyczną oraz żydowski ruch oporu.  

Język: polski, angielski

„Zagłada europejskich Sinti i Romów” - warsztat na wystawie romskiej

Część wystawy w bloku 13
Część wystawy w...

Zajęcia warsztatowe na wystawie narodowej w bloku nr 13 skupiają się na zagadnieniach związanych z prześladowaniami i Zagładą Sinti i Romów. W trakcie zajęć uczestnicy i uczestniczki pracują pod kierunkiem edukatora, uczą się przeprowadzać kwerendę na wystawie oraz prezentować jej wyniki na forum grupy. Zajęcia obejmują trzy główne obszary tematyczne: prześladowanie Sinti i Romów w Trzeciej Rzeszy w latach trzydziestych, a więc ideologia rasowa, zepchnięcie na margines społeczeństwa, pozbawienie praw obywatelskich; Zagłada Sinti i Romów w okupowanej  Europie; obóz rodzinny dla Romów w KL Auschwitz, tzw. Zigeunerlager.

Język: polski, angielski, niemiecki
 

Zajęcia warsztatowe w archiwum

Zajęcia warsztatowe w archiwum skupiają się na zagadnieniach opracowanych w oparciu o bogate zasoby archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, tj. dokumenty, relacje oraz zdjęcia. W trakcie zajęć uczestnicy i uczestniczki pracują pod kierunkiem pracownika lub pracowniczki archiwum, ucząc się przeprowadzać kwerendę oraz prezentować jej wyniki na forum grupy. Zajęcia prowadzone są w językach polskim, angielskim oraz niemieckim i obejmują następujące obszary tematyczne:

 • „Los kobiet i dzieci w KL Auschwitz”
 • „Organizacja izb pisarskich w KL Auschwitz”
 • „Dzieci i młodzież w KL Auschwitz”
 • „Muzyka i orkiestry obozowe”
 • „Ruch oporu w KL Auschwitz”
 • „Kwerendy dot. osób z miejscowości – poszukiwanie śladów mieszkańców miejscowości deportowanych do Auschwitz – na podstawie zachowanych dokumentów”
 • „Sposoby rekonstrukcji tożsamości i losów więźniów w oparciu o wspólny projekt PMA-B oraz Arolsen-Archiv”
 • „Załoga KL Auschwitz w świetle dokumentów”
 • „Sonderkommando”
 • „Nadzorczynie w KL Auschwitz”
 • „Ucieczki z KL Auschwitz”
 • „Eksperymenty pseudomedyczne w KL Auschwitz”
 • „Organizacja administracji obozowej KL Auschwitz”
 • „Zagłada Żydów w obozie Auschwitz”
 • „Medycyna w KL Auschwitz”
 • „Ewakuacja i wyzwolenie KL Auschwitz”

Pytania o Zagładę – zajęcia podsumowujące w Sali Refleksji w bloku 27

Wizyta w Miejscu Pamięci Auschwitz często pozostawia w głowach odwiedzających pytanie: jak to w ogóle było możliwe? Na mechanizm Zagłady miało wpływ wiele czynników. W trakcie zajęć osoby uczestniczące będą miały możliwość wysłuchania Ocalałych z Holokaustu oraz ekspertów z różnych dziedzin, którzy próbują dać odpowiedź na trudne pytania dotyczące Shoah. Będą one punktem wyjścia do dyskusji na temat przyczyn i skutków Holokaustu.

Język: polski, angielski