Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Warsztaty

Interaktywne zajęcia prowadzone przez edukatorów Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, będące uzupełnieniem zwiedzania terenów byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz lub zdalnego pobytu studyjnego.

Każdy warsztat bazuje na aktywnej pracy uczestników i uczestniczek w oparciu o relacje świadków, zdjęcia lub dokumenty, uzupełnione przez teksty źródłowe. Celem warsztatów jest pogłębiona refleksja nad różnymi aspektami rzeczywistości obozowej i przede wszystkim nad człowiekiem, który znalazł się w tej rzeczywistości, o indywidualnym wymiarze tragedii Auschwitz, na który składają się emocje i dylematy wewnętrzne ludzi uwięzionych w obozie.

Każdy warsztat zawiera takie elementy, jak wprowadzenie do tematu, praca w grupach w oparciu o wybrane materiały, prezentacja przez uczestników wyników pracy oraz własnych refleksji i  podsumowująca dyskusja pod kierunkiem edukatora.

Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży szkolnej i osób dorosłych.

Czas zajęć: 1,5 godz.
Koszt: 260 zł w j. polskim, 365 zł w j. obcym.

Kontakt:
Obsługa Odwiedzających
Marta Ortman, Barbara Gębołyś-Warmbier, Katarzyna Bisaga
mail: ,
tel. (+48) 33 844 8096 lub (+48) 33 844 8101

Warsztaty rekomendowane od 8 klasy szkoły podstawowej

 

Zrozumieć Auschwitz – warsztaty przygotowujące do zwiedzania

Warsztaty mają na celu omówienie podstawowych pojęć i wydarzeń, które pojawią się podczas oprowadzania po Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau z przewodnikiem. Na to składają się dwie aktywności: praca z pojęciami, w trakcie której osoby uczestniczące omawiają ich definicje oraz praca z kontekstem historycznym, kiedy to grupa układa wydarzenia z czasu historii II wojny światowej, Zagłady i funkcjonowania obozu Auschwitz na osi czasu. Ćwiczenia bazują na aktywnych metodach nauczania, pozwalających uczestniczącym zdobyć wiedzę poprzez własne działanie. Warsztaty są szczególnie polecane dla grup młodzieży w wieku 14-16 lat.

Język: polski, angielski, niemiecki.
Forma: stacjonarnie.

Historia zapisana w przedmiocie

Warsztat ma na celu przybliżenie historii byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, poprzez analizę historii wybranych przedmiotów należących do osób deportowanych do obozu. Uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć część unikatowych zbiorów Muzeum Auschwitz w formie fotografii. Każdy wybrany do zajęć przedmiot, łączy się z losem osoby, który stanowi punkt wyjścia do rozmowy o rzeczywistości obozowej i indywidualnym doświadczeniu Auschwitz. Wybrane materiały nawiązują do zagadnień związanych z Holokaustem i prześladowaniem Żydów w III Rzeszy i na terenach okupowanych, oraz różnych aspektów historii KL Auschwitz, m.in. do losu kobiet i dzieci, prześladowań członków ruchu oporu czy losów członków Sonderkommando.

Język: polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, czeski, ukraiński
Forma: stacjonarnie, zdalnie.

„Jestem zdrów i czuję się dobrze- korespondencja więźniarska”

Warsztaty mają na celu omówienie korespondencji prowadzonej przez więźniów obozu Auschwitz, przede wszystkim drogą legalną. Podczas analizy materiałów źródłowych (listy wysyłane i otrzymywane przez więźniów), oraz krótkich informacji historycznych, uczestniczki i uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak wyglądała owa korespondencja, kto miał prawo do jej prowadzenia, jakimi zasadami była obwarowana. Rozmawiając o cenzurze, jakiej każdy list był poddawany, uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się, że mimo iż  były  one jedyną możliwą formą kontaktu z bliskimi, korespondencja w obozie pełniła jednak w pierwszej kolejności funkcję propagandową.

Język: polski, angielski, niemiecki.
Forma: stacjonarnie, zdalnie.

Jednostka wobec rzeczywistości obozowej

Uczestniczki i uczestnicy warsztatów wspólnie z edukatorem zastanawiają się nad znaczeniem w obozowej rzeczywistości, takich pojęć jak: moralność, odwaga, solidarność, głód, samotność, poniżenie. Bazą do dyskusji są relacje świadków oraz informacje wysłuchane podczas oprowadzania. Jednostkowe doświadczenia więźniów, stają się punktem wyjścia do dyskusji o wpływie rzeczywistości obozowej na postępowanie uwięzionych w obozie ludzi, zwracając uwagę  młodzieży na konieczność osadzenia konkretnych przeżyć obozowych w szerszym kontekście.

Język: polski, angielski, niemiecki.
Forma: stacjonarnie, zdalnie.

„Obywatele polscy w KL Auschwitz”

Warsztaty opierają się o analizę życiorysów sześciorga młodych ludzi: Zofii  Łyś, Rutki Laskier, Bogdana Bartnikowskiego, Mariana Turskiego, Czesława Kempistego oraz Edwarda Paczkowskiego, obywateli polskich reprezentujących różne grupy społeczne przedwojennej Rzeczpospolitej, którzy z różnych powodów zostali skierowani do Auschwitz. Warsztaty zwracają uwagę na zróżnicowanie struktury narodowościowej i religijnej polskich więźniów, pozwalają poznać przyczyny deportacji Polaków do Auschwitz, dotykają wielu aspektów obozowej rzeczywistości. Są okazją do wsłuchania się w przesłanie byłych więźniów Auschwitz, które skierowali do następnych pokoleń. Wybrane materiały nawiązują do takich zagadnień, jak: losy kobiet i dzieci, prześladowania członków ruchu oporu, Holokaust i prześladowanie polskich Żydów, prześladowanie polskich Romów, wysiedlenia ludności cywilnej i akcje pacyfikacyjne, pamięć o historii Auschwitz i upamiętnienie ofiar obozu.

Język: polski, angielski, niemiecki.
Forma: stacjonarnie, zdalnie.

Los dzieci w KL Auschwitz

Warsztaty  te mają na celu zwrócenie uwagi na odmienność losu dzieci od losu dorosłych więźniów obozów koncentracyjnych. Podczas zajęć, osoby uczestniczące pracując w grupach tworzą wystawę na bazie przygotowanych materiałów źródłowych (archiwalne fotografie, dokumenty, fragmenty wspomnień w formie pisanej i video, dzieła sztuki). To zadanie pozwala na wzmocnienie ich umiejętności budowania narracji w oparciu o dostępną bazę źródłową. Kolejnym etapem zajęć, jest prezentacja wyników pracy i próba kuratorskiego oprowadzania koleżanek i kolegów po stworzonej wystawie.

Język: polski, angielski, niemiecki.
Forma: stacjonarnie.

Ucieczki z KL Auschwitz

Warsztaty rozpoczynają się od krótkiego wstępu edukatora na temat położenia obozu Auschwitz, systemu zabezpieczeń oraz procedury uruchamianej w przypadku stwierdzenia ucieczki więźnia. W dalszej części zajęć, uczestniczki i uczestnicy, podczas pracy w grupach roboczych, analizują historie wybranych ucieczek z obozu i dowiadują się o ich motywach, przebiegu, jak również konsekwencjach dla samego uciekiniera oraz współwięźniów. Kolejnym etapem jest prezentacja wyników pracy poszczególnych grupach, oraz wspólna dyskusja pod kierunkiem edukatora na temat  dylematów moralnych, które towarzyszyły uciekinierom.

Język: polski, angielski, niemiecki.
Forma: stacjonarnie, zdalnie.

Sport w KL Auschwitz

Celem warsztatów jest refleksja nad zjawiskiem sportu i aktywności fizycznej w warunkach obozu koncentracyjnego. W trakcie zajęć uczestniczki i uczestnicy mają okazję do zastanowienia się nad tym, jakie znaczenie miał sport w Auschwitz, i jaki miał on wpływ na codzienne funkcjonowanie więźniów obozu. Poprzez pracę ze źródłami historycznymi, takimi jak prace artystyczne, zdjęcia oraz wspomnienia więźniów i więźniarek, odbiorcy przyglądają się ambiwalencji pojęcia sportu w obozie, który funkcjonował  zarówno jako narzędzia tortur i poniżania uwięzionych, jak i dawał nielicznym szansę na pozostanie przy życiu.

Język: polski, angielski, niemiecki.
Forma: stacjonarnie, zdalnie.

Warsztaty rekomendowane dla szkół ponadpodstawowych

 

Los kobiet w KL Auschwitz

Warsztaty dotyczące kobiet-więźniarek KL Auschwitz, mają na celu zwrócenie uwagi na odmienność ich losu od losu mężczyzn-więźniów, z uwzględnieniem aspektów biologicznych oraz psychologicznych. Podczas warsztatu osoby uczestniczące pracując w grupach nad analizą  losów kobiet, tworzą wystawę, na bazie wybranych materiałów źródłowych (archiwalne fotografie, dokumenty, fragmenty wspomnień w formie pisanej i video, dzieła sztuki). Końcowym etapem prac, stanowiącym także  podsumowanie zajęć, jest stworzenie wspólnego wizerunku/portretu kobiety – więźniarki Auschwitz.

Język: polski, angielski, niemiecki.
Forma: stacjonarnie.

Załoga SS w KL Auschwitz

Warsztat dotyczący załogi obozowej ma na celu przedstawienie różnorodności tej grupy, jej motywów do podjęcia pracy w strukturach obozów koncentracyjnych, postaw wobec więźniów czy wreszcie losów powojennych. W czasie warsztatu uczestnicy zapoznają się z biogramami wybranych osób z grupy: komendantów, kierownictwa obozu, wydziału politycznego, lekarzy oraz nadzorczyń. Na ich podstawie, pracując w małych grupach, analizują losy wybranych członków załogi obozu Auschwitz należących do poszczególnych kategorii i tworzą jej obraz, który w drugiej części warsztatu przedstawiają wszystkim uczestnikom. Głównym założeniem warsztatu jest podjęcie przez uczniów refleksji nad indywidualną odpowiedzialnością jednostki za zbrodnie dokonywane w obozach koncentracyjnych. 

Język: polski, angielski, niemiecki.
Forma: stacjonarnie, zdalnie.

„(NIE)obojętni. Pomoc mieszkańców ziemi oświęcimskiej niesiona więźniom KL Auschwitz”

Warsztat jest okazją do zwrócenia uwagi młodzieży na grupę ponad 1000 mieszkańców miejscowości znajdujących się wokół byłego obozu Auschwitz, którzy w okresie jego funkcjonowania, z narażeniem własnego życia oraz życia swoich bliskich, z zaangażowaniem i determinacją, nieśli pomoc więźniom. Owa pomoc, odbywająca się potajemnie, w warunkach przestrzegania zasad konspiracji, przejawiała się w różnych postaciach, jak np.: dożywianie, dostarczanie lekarstw, środków opatrunkowych i ciepłej odzieży, pomocy w prowadzeniu tajnej korespondencji, czy nawet aranżacji potajemnych spotkań z rodziną. Pomagano, także uciekinierom z obozu.

Język: polski, angielski, niemiecki.
Forma: stacjonarnie, zdalnie.

Trauma – życie byłych więźniów po wojnie

Moment wyzwolenia był dla osadzonych punktem zwrotnym, kiedy to musieli stanąć w obliczu zarówno konsekwencji własnych doświadczeń obozowych, jak i rzeczywistości świata powojennego. Podczas warsztatu młodzież zapoznaje się z historiami osób, które przeżyły obóz i opowiedziały o traumie poobozowej, jej wpływie na ich życie prywatne i zawodowe oraz sposobach radzenia sobie z wyzwaniami życia po wyzwoleniu. Wybrane materiały nawiązują do takich zagadnień, jak: Holokaust oraz prześladowanie Żydów w III Rzeszy i na terenach okupowanych, a także różnych aspektów w historii KL Auschwitz, takich jak m.in.: losy kobiet i dzieci, prześladowanie Sinti i Romów, los członków Sonderkommando, czy też ucieczki z obozu.

Język: polski, angielski, niemiecki.
Forma: stacjonarnie, zdalnie.

„Przetrwali, by żyć” – świat po Auschwitz

Podczas zajęć uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z  indywidualnymi  historiami Ocalałych, którzy po wyzwoleniu wbrew traumie poobozowej i wyzwaniom stawianym przez życie powojenne, zaangażowali się w pracę na rzecz lepszego świata. Dyskusja wokół ich życiowych wyborów, oraz prób przezwyciężania tzw. syndromu pourazowego, stanowić będzie przyczynek do refleksji nad wpływem doświadczenia Auschwitz i Holokaustu na świat po wojnie oraz rolą jednostki w globalnych procesach. Wybrane materiały nawiązują do takich zagadnień, jak: losy kobiet i dzieci, Holokaust i prześladowanie Żydów w III Rzeszy i na terenach okupowanych, prześladowania członków ruchu oporu, ucieczki z obozu, procesy powojenne, pamięć o historii Auschwitz i upamiętnienie ofiar obozu.

Język: polski, angielski, niemiecki.
Forma: stacjonarnie, zdalnie.

 

„Nie bądźcie obojętni!” - przesłanie świadków Auschwitz

Warsztat ten jest przestrzenią do refleksji nad znaczeniem historii Auschwitz we współczesnym świecie. Uczestniczki i uczestnicy zajęć mają możliwość zapoznania się z wypowiedziami byłych więźniów Auschwitz i omówienia ich przesłań dla następnych pokoleń. Podczas drugiej części warsztatu, młodzież zastanawia się nad aktualnością owych przesłań oraz możliwościami własnego zaangażowania się w działania na rzecz poprawy otaczającego ich świata. Wybrane materiały, nawiązują do takich zagadnień, jak: losy kobiet i dzieci, Holokaust i prześladowanie Żydów w III Rzeszy i na terenach okupowanych, pamięć o historii Auschwitz i upamiętnienie ofiar obozu.

Język: polski, angielski, niemiecki.
Forma: stacjonarnie, zdalnie.

„Jedenaste. Nie bądź obojętnym” - warsztaty podsumowujące wizytę w Miejscu Pamięci (antydyskryminacyjne)

Podczas obchodów 75. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz Marian Turski przytoczył słowa Romana Kenta (również byłego więźnia KL Auschwitz) o konieczności wprowadzenia jeszcze jednego, jedenastego przykazania – „Nie bądź obojętnym”. Głównym celem zajęć warsztatowych jest próbą odpowiedzenia na pytanie, jaką lekcję dla powojennych pokoleń stanowi Auschwitz? Czy doświadczenia z przeszłości możemy odnieść do współczesnego świata i nierówności z jakimi się mierzymy? Warsztat ma stworzyć przestrzeń do refleksji nad tymi zagadnieniami. Punktem wyjścia dla rozważań jest Auschwitz i jego historia – dzięki temu  ta konkretna wiedza historyczna staje się podstawą do wzbudzania w osobach uczestniczących refleksji i wyciągania wniosków, które mogą mieć zastosowanie do zrozumienia pewnych zjawisk mających miejsce w dzisiejszych czasach (np. świadoma refleksja nad aktualnymi zagadnieniami związanymi z prawami człowieka i nierównościami).

Język: polski, angielski, niemiecki.
Forma: stacjonarnie.

Zagłada Sinti i Romów – warsztaty na wystawie romskiej

Część wystawy w bloku 13
Część wystawy w...

Zajęcia warsztatowe odbywają się na wystawie narodowej w bloku nr 13. W trakcie zajęć uczestnicy i uczestniczki pracują pod kierunkiem edukatora, uczą się przeprowadzać kwerendę na wystawie oraz prezentować jej wyniki na forum. Zajęcia obejmują trzy główne obszary tematyczne: prześladowanie Sinti i Romów w Trzeciej Rzeszy w latach trzydziestych,  którego fundamentem była ideologia rasowa, zepchnięcie na margines społeczeństwa, pozbawienie praw obywatelskich; Zagłada Sinti i Romów w okupowanej  Europie; obóz rodzinny dla Romów w KL Auschwitz, tzw. Zigeunerlager.

Język: polski, angielski, niemiecki.
Forma: stacjonarnie.

Deportowani z Francji do KL Auschwitz – warsztaty na wystawie francuskiej

Zajęcia odbywają się na wystawie narodowej w bloku 20 i skupiają się na losach osób prześladowanych na terenach Francji w czasie drugiej wojny światowej i Holokaustu, ze szczególnym uwzględnieniem losów ludzi deportowanych do KL Auschwitz. Poprzez kwerendę na wystawie pod kierunkiem edukatora, uczestniczki i uczestnicy dowiadują się o historii Francji w czasie wojny, jak również o życiu ludzi dotkniętych prześladowaniami nazistowskimi. Wystawa nawiązuje do takich zagadnień, jak Holokaust i prześladowanie Żydów we Francji Vichy oraz w strefie okupowanej, prześladowania ludności cywilnej i członków ruchu oporu, losy kobiet i dzieci, pamięć i upamiętnienie.

Język: polski, angielski, francuski.
Forma: stacjonarnie.

Tak daleko, tak blisko – warsztaty na wystawie austriackiej

Zajęcia na wystawie narodowej w bloku 17 mają na celu przybliżenie złożonej historii Austrii w czasach nazizmu. Z jednej strony, grupa dowiaduje się więcej o roli Austriaków, jako sprawców w Auschwitz. Z drugiej strony, uczestnicy zajęć skupiają się na losach Austriaków prześladowanych jako przeciwników politycznych, Żydów oraz Sinti i Romów. Wystawa nawiązuje do takich zagadnień jak Anschluss/ anszlus, Holokaust, prześladowanie Żydów i Romów w Austrii, prześladowania ludności cywilnej i członków ruchu oporu, sprawcy, pamięć i upamiętnienie

Język: polski, angielski, niemiecki.
Forma: stacjonarnie.

Prześladowanie i deportacja Żydów z Holandii w latach 1940-1945 – warsztaty na wystawie holenderskiej

Zajęcia na wystawie narodowej w bloku 21 skupiają się na losach osób prześladowanych w Królestwie Niderlandów w czasie drugiej wojny światowej i Holokaustu, ze szczególnym uwzględnieniem losów ludzi deportowanych do KL Auschwitz. Poprzez kwerendę na wystawie pod kierunkiem edukatora, uczestniczki i uczestnicy odkrywają historie pojedynczych osób na tle wydarzeń historycznych. Omawiane podczas zajęć indywidualne historie prezentują różne losy i doświadczenia. Wystawa nawiązuje do takich zagadnień, jak: prześladowanie Żydów, Sinti i Romów oraz innych grup, ruch oporu, deportacje, pamięć i upamiętnienie.

Język: polski, angielski, niderlandzki.
Forma: stacjonarnie.

„Zdradzony obywatel” – Żydzi deportowani z Węgier do KL Auschwitz – warsztaty na wystawie węgierskiej

Zajęcia na wystawie narodowej w bloku 18 skupiają się na zagadnieniach związanych z sytuacją żydowskich mieszkańców Węgier w czasie drugiej wojny światowej i Holokaustu. Poprzez kwerendę na wystawie pod kierunkiem edukatora, uczestniczki i uczestnicy dowiadują się więcej o historii Węgier w czasie wojny, jak również o życiu ludzi dotkniętych prześladowaniami niemieckich nazistów oraz ich współpracowników. Wystawa nawiązuje do takich zagadnień, jak: wprowadzenie ustaw antyżydowskich na Węgrzech, „służba pracy”, okupacja niemiecka, getta i deportacje, prześladowania węgierskich Romów, polityka strzałokrzyżowców, ratowanie Żydów drogą dyplomatyczną oraz żydowski ruch oporu. 

Język: polski, angielski (teksty wystawy są również w języku węgierskim).
Forma: stacjonarnie.

Więźniowie z Czech w KL Auschwitz – warsztaty na wystawie czeskiej

Zajęcia na wystawie narodowej w bloku 16 skupiają się na losach osób prześladowanych na terenach Protektoratu Czech i Moraw w czasie drugiej wojny światowej i Holokaustu ze szczególnym uwzględnieniem losów ludzi deportowanych do KL Auschwitz. Poprzez kwerendę na wystawie pod kierunkiem edukatora uczestniczki i uczestnicy poznają historię Czechosłowacji w czasie wojny, jak również życie ludzi dotkniętych prześladowaniami nazistowskimi. Wystawa nawiązuje do takich zagadnień, jak: Holokaust, getto Theresienstadt, prześladowanie Żydów i Romów w Protektoracie Czech i Moraw, prześladowania ludności cywilnej i członków ruchu oporu.

Język: polski, angielski, czeski.
Forma: stacjonarnie.

 

 

Pytania o Zagładę – zajęcia podsumowujące w Sali Refleksji w bloku 27

Wizyta w Miejscu Pamięci Auschwitz często pozostawia w głowach odwiedzających pytanie: jak to w ogóle było możliwe? Na mechanizm Zagłady miało wpływ wiele czynników. W trakcie zajęć osoby uczestniczące mają możliwość wysłuchania Ocalałych z Holokaustu oraz ekspertów z różnych dziedzin, którzy próbują dać odpowiedź na trudne pytania dotyczące Shoah. Będą one punktem wyjścia do dyskusji na temat przyczyn i skutków Holokaustu.

Język: polski, angielski (nagrania są również dostępne w języku hebrajskim).
Forma: stacjonarnie.