Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Prezentacje multimedialne

Ukazują sylwetki więźniów i ich losy, a także wybrane  aspekty funkcjonowania obozu. W prezentacjach przedstawione są dokumenty archiwalne, zdjęcia oraz przedmioty i obiekty poobozowe. Zajęcia kończą się podsumowaniem i dyskusją.

Przeznaczone są dla młodzieży szkolnej (starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych).

Czas zajęć: 1,5 godz.
Język: polski, niemiecki
Koszt: 245 zł w j. polskim, 320 zł w j. obcym.

Kontakt:
Obsługa Odwiedzających
Marta Ortman, Barbara Gębołyś-Warmbier, Katarzyna Bisaga
mail: pobyty.studyjne@auschwitz.org, study.visits@auschwitz.org
tel. (+48) 33 844 8096 lub (+48) 33 844 8101

Ucieczki z KL Auschwitz

Prezentacja multimedialna koncentruje się na zagadnieniu ucieczek więźniów z obozu Auschwitz w szerszym kontekście rzeczywistości obozowej. W pierwszej kolejności skupimy się na warunkach podejmowania prób ucieczek, spojrzymy na system zabezpieczenia obozu
i represje stosowane przez załogę obozową wobec uciekinierów,  ich rodzin oraz innych więźniów obozu. Prezentacja przybliży statystykę prób wydostania się na wolność, jak i również scharakteryzuje przebieg kilku wybranych ucieczek. Na podsumowanie pracy z tematem odbiorcy zastanowią się czynnikami, umożliwiającymi ucieczki, oraz dylematami, które towarzyszyły uciekinierom.

Język: polski, angielski, niemiecki

 

Dzieci w KL Auschwitz

Temat dzieci i młodocianych w KL Auschwitz zostanie omówimy w możliwie kompleksowy sposób, wykraczając poza płaszczyznę stricte historyczno-faktograficzną. Sama prezentacja zostanie podzielona na „bloki tematyczne”, odpowiadające trzem obszarom, na które będziemy oddziaływać jednocześnie: wiedza, umiejętności, postawy. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie szerokiego wachlarza celów, a sama prelekcja nie zostanie sprowadzona jedynie do zwykłego wykładu historycznego z mnogością zaprezentowanych faktów. Poprzez omówienie pewnych wątków w kontekście współczesnym, temat stanie się dużo bliższy i bardziej zrozumiały dla osób uczestniczących, oddziaływująca również na ich sferę emocjonalną i postawy.

Język: polski, angielski, niemiecki

Kobiety w KL Auschwitz

Prezentacja pozwala na możliwie jak najszersze omówienie losu kobiet w KL Auschwitz z uwzględnieniem aspektów antropologicznych, kulturowych, biologicznych, a nawet psychologicznych. Odbiorcy zapoznają się z podstawowymi elementami losu więźniarek poprzez relacje świadków (przede wszystkim kobiet osadzonych w Auschwitz) w formie video. Ponadto zdobędą wiedzę na temat zagadnień częściowo poruszanych podczas standardowego zwiedzania Miejsca Pamięci, takich jak: samopomoc więźniarska, ruch oporu, los kobiet ciężarnych, SS- Aufseherin i blokowe, czy też dom publiczny w Auschwitz.

Język: polski, angielski, niemiecki

Eksperymenty medyczne w KL Auschwitz

W momencie dojścia nazistów do władzy niemiecka medycyna należała do najlepiej rozwiniętych na świecie. Znacząco wpłynęła na kształt medycyny akademickiej i praktyki klinicznej w innych państwach. Jednak mimo swej rangi została uwikłana w ideologię nazistowską, a następnie wmanewrowana w konceptualizację i propagowanie programów rasowych i społecznych. Zawód lekarza różni się od innych profesji tym, że wpisane są w niego oczywiste zobowiązania do przestrzegania zasad etycznych, humanitarne podejście i licząca już prawie dwa tysiące lat przysięga Hipokratesa, która na pierwszym miejscu stawia cierpiących. Pomimo to w KL Auschwitz doszło do okrutnych eksperymentów medycznych przeprowadzanych na więźniach obozu. Ich życie było uznane za „niegodne życia”. Ci, którzy przeżyli oprócz oczywistej traumy wywołanej doświadczeniami wojny, musieli się borykać również z konsekwencjami tych doświadczeń.

Język: polski, angielski, niemiecki

Auschwitz nie spadło z nieba

Powstanie i funkcjonowanie niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz było częścią szerzej zakrojonej polityki totalitarnego państwa jakim była Trzecia Rzesza. Niniejsza prezentacja przedstawia historyczno-polityczny kontekst rozwoju rasistowskiej i eksterminacyjnej polityki prowadzonej przez NSDAP zarówno w Trzeciej Rzeszy jak i na terenach anektowanych i okupowanych. Prezentacja jest polecana jako przygotowanie do zwiedzania Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.

Język: polski, angielski, niemiecki

Duchowieństwo w KL Auschwitz

Prezentacja porusza różne aspekty życia chrześcijańskich więźniów Auschwitz, w tym osób duchownych, takie jak konspiracyjny charakter praktyk religijnych oraz kary, jakie groziły za najmniejszy przejaw religijności. Pomimo to wielu z nich doświadczenie wiary traktowało jako formę psychicznego wsparcia, źródło pociechy i nadziei, a także czynnik sprzyjający budowaniu więźniarskiej solidarności oraz moralny sprzeciw wobec zła.

Język: polski, angielski

Zachować dla przyszłości. Konserwatorskie działania i wyzwania w Miejscu Pamięci

Prezentacja multimedialna ma na celu zapoznanie uczestników z najważniejszymi aspektami i wyzwaniami pracy w pracowniach konserwatorskich Muzeum i Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.

Język: polski, angielski, niemiecki

Funkcje i znaczenie sztuki w KL Auschwitz

Celem prezentacji multimedialnej jest zapoznanie odbiorców z twórczością plastyczną więźniów obozu Auschwitz. Prowadzący prezentuje wybrane prace plastyczne więźniów traktowane jako dokument historii. Większość z nich to obrazy, grafiki, rzeźby i przedmioty użytkowe powstałe w okresie funkcjonowania obozu na zlecenie władz obozowych, na potrzeby obozu, jak i na prywatne zamówienie esesmanów. Niezwykle interesującą grupę stanowią prace wykonane przez więźniów nielegalnie. Omawiane są okoliczności powstania prac oraz znaczenie twórczości w warunkach obozowej egzystencji. Prezentowane są też prace wykonane po wyzwoleniu przez artystów-byłych więźniów, świadków utrwalonych na obrazach wydarzeń, jak i artystów współczesnych zainspirowanych tematyką Holokaustu.

Język: polski, angielski, niemiecki