Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Więźniowie z Czech w KL Auschwitz

Wystawa czeska
Wystawa czeska

Otwarta w 2002 r. (bl. 16, piętro)  Przedstawia mechanizm deportacji do KL Auschwitz z terenu byłego Protektoratu Czech i Moraw na tle ówczesnej sytuacji kraju będącego pod okupacją III Rzeszy.

Wstęp do wystawy stanowią dzieła plastyczne oraz mapa pokazująca najważniejsze miejsca zagłady i obozy koncentracyjne, w których więzione były i ginęły osoby pochodzące z Czech.

Część historyczno-dokumentalna zaczyna się zwięzłym przypomnieniem faktów związanych z rozbiciem Czechosłowacji i charakterystyką Protektoratu Czech i Moraw, a także zarys celów polityki nazistowskiej na tym terenie. Scharakteryzowano i przedstawiono najważniejsze ośrodki represji. Pokazano przejawy ruchu oporu Czechów wobec niemieckiego okupanta oraz główne jego nurty i represje, do których należały deportacje do obozów, w tym do KL Auschwitz.  Przedstawiono informacje dotyczące największych transportów oraz najważniejszych grup więźniów politycznych deportowanych z Protektoratu do tego obozu.

Kolejnym tematem obszernie przedstawionym na wystawie są losy najliczniejszej grupy deportowanych z Czech do KL Auschwitz, jaką stanowili Żydzi oraz rola getta w Terezinie. Ukazano historię utworzonego w KL Auschwitz „familijnego obozu” dla Żydów z getta w Terezinie, a także tragiczny los osadzonych w nim osób.

Ważne miejsce zajmują na wystawie losy dzieci oraz indywidualne biografie deportowanych. Wystawa opowiada także o prześladowaniach i eksterminacji Romów zamieszkujących te tereny, z których większość zginęła w KL Auschwitz.