Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Nabór kandydatów na przewodników

26-04-2019

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau ogłasza nabór kandydatów na przewodników po wystawach i terenach PMA-B we wszystkich językach, poza j. angielskim.

Wymagania kwalifikacyjne:

• dyplom ukończenia studiów wyższych, minimum licencjat, (preferowane historyczne, filologiczne pedagogiczne lub inne zgodne z działalnością Muzeum),
• biegła znajomość języka polskiego jako języka obcego (dot. cudzoziemców),
• umiejętność pracy z ludźmi i w zespole,
• udokumentowana znajomość języków obcych minimum na poziomie B2: dyplomy licencjata studiów filologicznych bądź certyfikat na poziomie B2 i wyższym, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (poza certyfikatami wydawanymi przez szkoły językowe),
• w przypadku obcokrajowców spoza Unii Europejskiej – ważne zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na terenie UE,
• wysoka dyspozycyjność.

Kandydaci nie spełniający w/w wymagań nie będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji.

Dodatkowo mile widziane:

• udział w szkoleniach z zakresu historii II wojny światowej oraz nauczania o Holokauście,
• przygotowanie pedagogiczne lub doświadczenie w pracy z młodzieżą,

Wymagane dokumenty:

• własnoręcznie podpisane podanie skierowane do Dyrektora MCEAH,
• list motywacyjny,
• Curiculum Vitae (zawierające dane kontaktowe),
• kopie dyplomów ukończenia studiów oraz certyfikatów językowych.

Dokumenty należy składać do 24 czerwca 2019 roku osobiście w Biurze Podawczym Muzeum, bądź wysłać na adres:

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-603 Oświęcim
z dopiskiem „Metodyka Oprowadzania”

W przypadku podań wysłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Podania złożone po tej dacie oraz wysłane przy pomocy poczty e-mail nie będą rozpatrywane.
Dokumenty powinny być zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji o następującej treści:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia tej i kolejnych rekrutacji w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1669).

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane przez siebie zgłoszenia.
Informacja o zaakceptowaniu zgłoszenia jest równoznaczne z zaproszeniem kandydata na rozmowę kwalifikacyjną, nie oznacza jednak przyjęcia na kurs przygotowawczy.
Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w lipcu 2019 r. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowaniza pomocą poczty elektronicznej.

Więcej informacji: tomasz.michaldo@auschwitz.org