Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Druga edycja konkurs historycznego Zaschnięte Róże

16-04-2007

Widząc ogromne zaangażowanie młodzieży i mając na uwadze edukacyjną wartość projektu, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ogłasza rozpoczęcie drugiej edycji konkursu „Zaschnięte Róże”.

Tematykę konkursu stanowi, podobnie jak w zeszłym roku, odkrywanie przedmiotów związanych z historią obozu. Chcemy, aby młodzież do której adresowany jest projekt postarała się odnaleźć w bliskim otoczeniu ślady istnienia KL Auschwitz, a przez to umacniała pamięć tych, którzy przeszli obozowe piekło.

II wojna światowa wycisnęła niezatarte piętno w całym świecie, w Polsce, w sposób szczególny na terenach bezpośrednio przylegających do KL Auschwitz. Istnieje jeszcze wiele nieznanych, materialnych dowodów II wojny światowej i okupacji niemieckiej, które do tej pory nie zostały znalezione lub dostrzeżone. Skarbnicą pamięci są na pewno rodzinne albumy, ale historię skrywają także leżące w starych pudłach kawałki papieru, wycinki gazet, przewiązane sznurkiem listy, zakurzone walizki, przedmioty codziennego użytku. Wśród nich zaschnięte kwiaty, źdźbła traw, świadectwa przeszłości… Wciśnięte w piwniczne kąty lub wyniesione na strych zdawałoby się bezwartościowe rzeczy są przy okazji remontów i tylko wiosennych porządków często wyrzucane.

Proponujemy zatem, po raz drugi, rozpoczęcie wspólnych poszukiwań „zaschniętych róż”. Naszą propozycję kierujemy do wszystkich młodych ludzi z terenów Małopolski i Śląska, którzy chcą odkryć materialne dowody tragedii i bólu oraz bohaterstwa, ludzkiej miłości, braterstwa i poświęcenia.

„Zaschnięte Róże” to jeden z takich projektów, które niosą nadzieję. Bo oto konkurs, gdzie młodzi ludzie jawią się jako strażnicy pamięci w wymiarze lokalnym, ale również w tym wymiarze ogólnoludzkim — powiedział dyrektor Muzeum dr Piotr M.A.Cywiński podczas podsumowania pierwszej edycji konkursu. Wyniki konkursu przerosły nasze oczekiwania, nadeszło wiele naprawdę fantastycznych prac, w których było widać ogromne zainteresowanie. Była to pierwsza edycja, ale projekt ten trzeba kontynuować. Jest tutaj bardzo wiele pamięci lokalnej i Muzeum musi się temu poświęcić — podkreślił dyrektor.

Ponieważ pierwsza edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem zdecydowaliśmy, że projekt trzeba kontynuować — mówi dr Maria Martyniak, koordynator projektu. Chcemy, by konkurs „Zaschnięte Róże” trwale wpisał się edukację historyczną i obywatelską młodych ludzi. Ważne jest, by nauka historii wykraczała także poza zwykłe zajęcia lekcyjne, podkreśla Martyniak.

Młodzież, która weźmie udział w konkursie będzie miała możliwość uczestniczenia w trzydniowym seminarium w PMA-B, wspólnie z konserwatorami w laboratoriach Muzeum będzie mogła zabezpieczyć odnalezione przedmioty, a w Dziale Zbiorów uczestnicy poznają, sposoby ich katalogowania. Na zakończenie projektu osoby biorące w nim udział zostaną poproszone o pisemne podsumowanie swoich poszukiwań i losów znalezionych przedmiotów. Prace te wezmą udział w konkursie, którego podsumowaniem będzie wystawa przedstawiająca efekty tej unikalnej podróży w przeszłość oraz publikacja katalogu zgromadzonych prac.

Na ogłoszony w zeszłym roku konkurs odpowiedziało bardzo wielu młodych ludzi. Niektóre z odnalezionych przez nich przedmiotów okazały się cenne z historycznego punktu widzenia i wzbogaciły zbiory Muzeum.

Krótki opis projektu (pełny tekst regulaminu do wglądu w MCEAH):

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Cel konkursu:

Głównym celem konkursu jest budzenie i pogłębianie świadomości historycznej, kształtowanie postawy odpowiedzialności, inspirowanie do poznawania historii najbliższej okolicy poprzez szukanie pamiątek historycznych, ich zabezpieczanie i konserwowanie oraz opisywanie losów znalezionych przedmiotów.

Adresaci projektu:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Małopolski i Śląska. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 30 kwietnia 2007r. Chętni do udziału w projekcie są zobowiązani do przedstawienia pisemnego uzasadnienia zamiaru uczestnictwa

Zajęcia warsztatowe dla uczestników projektu:

Osoby zakwalifikowane będą uczestniczyć w trzydniowych zajęciach w Muzeum (Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Dział Konserwacji, Dział Zbiorów, Pracownia Dokumentacji Fotograficznej i Filmowej), mających przygotować ich do wykonania pracy.

Praca konkursowa:

Praca konkursowa powinna obejmować: obiekt historyczny z okresu II wojny światowej, metryczkę obiektu (wg wzoru obowiązującego w Muzeum) oraz opis historii obiektu wraz z dokumentacją fotograficzną (nie mniej niż dwie strony standardowego druku czcionką o rozmiarze 12 na papierze formatu A4). Uczestnicy konkursu przygotowują prace pod opieką nauczycieli ze swoich szkół i pracowników Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Dział Konserwacji, Dział Zbiorów, Archiwum). Prace konkursowe należy składać do 20 września 2007 r. w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim.

Kryteria oceny prac konkursowych:

Prace będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej. Komisja będzie miała w szczególności na uwadze:

  • wartość historyczną znalezionego przedmiotu
  • dokładność i rzetelność wykonanej metryczki
  • opis historyczny przedmiotu i jakość dokumentacji fotograficznej

Wszyscy uczestnicy konkursu, niezależnie od werdyktu jury i decyzji o publikacji przygotowanych materiałów, otrzymają zaświadczenia uczestnictwa w konkursie w formie dyplomów honorowych i pisemnej informacji do ich szkół i uczelni.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela sekretariat Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście tel.: 033 844 80 63, e-mail: