Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Nabór kandydatów na przewodników

29-04-2023

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau ogłasza nabór kandydatów na przewodników-edukatorów po wystawach i terenach PMA-B w językach: angielskim – ograniczona liczba kandydatów, niemieckim, hiszpańskim, czeskim, słowackim, japońskim, chińskim, szwedzkim, norweskim, niderlandzkim, koreańskim, węgierskim, hebrajskim, arabskim, ukraińskim, portugalskim, greckim, rumuńskim oraz inne niewyłączone z naboru.

Wyłączone z naboru: polski, francuski, włoski, rosyjski, serbski, chorwacki.

Wymagania kwalifikacyjne:

• dyplom ukończenia studiów wyższych, minimum licencjat;

• biegła znajomość języka polskiego jako języka obcego (dot. cudzoziemców);

• umiejętność pracy z ludźmi i w zespole;

• udokumentowana znajomość języków obcych minimum na poziomie B2: dyplomy licencjata studiów filologicznych bądź certyfikat na poziomie B2 i wyższym, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (poza certyfikatami wydawanymi przez szkoły językowe), w przypadku dyplomów sporządzonych w językach obcych – tłumaczenie dyplomu (firma tłumaczeniowa);

• w przypadku cudzoziemców spoza Unii Europejskiej – ważne zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w Polsce. Uwaga, w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce cudzoziemiec musi posiadać określoną podstawę pobytu w Polsce.
Kandydaci nie spełniający w/w wymagań nie będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji.

Dodatkowo mile widziane:

1. Doświadczenie w pracy w turystyce.
2. Doświadczenie w pracy z trudnym dziedzictwem.
3. Dodatkowa znajomość języków.

Informuje się, że dokumenty poświadczające powyższe umiejętności muszą zostać przedstawione przez kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:

1. Własnoręcznie podpisane podanie skierowane do Dyrektora MCEAH.

2. List motywacyjny.

3. Curiculum Vitae (zawierające dane kontaktowe).

4. Przetłumaczone (firma tłumaczeniowa) kopie dyplomów ukończenia studiów oraz certyfikatów językowych.

5. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (załącznik nr 1).

Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Podawczym Muzeum, bądź wysłać pocztą na adres Muzeum:

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-600 Oświęcim
z dopiskiem „Metodyka Oprowadzania”

W przypadku podań wysłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Podania złożone po tej dacie oraz wysłane przy pomocy poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane. Podania posiadające formalne uchybienia będą pozostawiane przez Muzeum bez rozpatrzenia. W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji Muzeum będzie w sposób trwały niszczyło te dokumenty chyba, że ze względów dowodowych zaistnieje konieczność wydłużenia terminu ich archiwizowania o kolejne 3 miesiące.

UWAGA. Wszystkie dokumenty w językach obcych, przedstawione w procesie rekrutacji muszą być przetłumaczone na język polski przez profesjonalnego tłumacza.

Procedura naboru

1. Do 15.05.2023 r. - kandydaci rejestrują swoje zgłoszenia przez formularz, do którego link znajduje się poniżej:
https://forms.gle/fx9cBQtr1wesio8X9

2. Do 31.05.2023 r. - kandydaci składają wymienione poniżej dokumenty

3. 19.06 - 30.06.2023 r. - rozmowy kwalifikacyjne

4. Do 07.07.2023 kandydaci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu naboru (za pomocą poczty elektronicznej)

Na rozmowy rekrutacyjne zaproszeni zostaną tylko Ci kandydaci, z których dokumentów wynika, że spełniają określone w ogłoszeniu wymagania.

Sposób oceny kandydatów:

Etap I – formalny:

1. Doświadczenie w pracy w turystyce (0-5 p.)

2. Doświadczenie w pracy z trudnym dziedzictwem (0-6 p.)

3. Języki – 3 punkty za każdy certyfikat/dyplom na poziomie B2, 5 punktów za poziom C1 i wyższy

Etap II – rozmowa:

1. Umiejętności interpersonalne (0-5 p.)

2. Rozmowa kwalifikacyjna (0-10 p.)

Informacje ogólne:

1. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej.

2. Kandydaci, którzy uzyskają największą ilość punktów(suma punktów ze wszystkich z etapów) zostaną zaproszeni do odbycie kursu przygotowawczego.

3. Mając na uwadze, że świadczona usługa przewodnika/edukatora polega w szczególności na edukacji dzieci i młodzieży to przed nawiązaniem współpracy Muzeum przeprowadzi weryfikację, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 31).

Kontakt w sprawie rekrutacji: