Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Wolontariat i praktyki

Wolontariat

Wolontariusze Muzeum — kurs obsługi kamery video
Wolontariusze...

Poprzez udział w projektach wolontariusze wykorzystują znajomość języków obcych i nawiązują międzynarodowe kontakty. Poza czysto praktycznymi względami wolontariat w Muzeum jest okazją do poznania — lub pogłębienia znajomości — historii KL Auschwitz. To również okazja poznania samego Muzeum od środka oraz spotkania interesujących ludzi, przedstawicieli świata polityki, kultury i nauki.

Wolontariat jest nie tylko bezinteresowną pracą — pozwala również nabyć umiejętności, które będą przydatne w późniejszej karierze zawodowej. Praca taka świadczy o aktywności danej osoby, kreatywności, odpowiedzialności, umiejętności samodzielnego myślenia i pracy w grupie.

Wolontariat jako forma współpracy z Muzeum i Miejscem Pamięci Auschwitz-Birkenau cieszy się dużą popularnością zwłaszcza wśród studentów. Wolontariusze zaangażowani w pracę działów Muzeum zdobywają doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji różnych projektów: edukacyjnych, konserwatorskich czy wydawniczych.

Wolontariat w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu realizowany jest w dwóch wymiarach:

 • stacjonarnie — w Oświęcimiu, w ramach stałego pobytu w Muzeum
 • na dystans — w terenie, przy realizacji różnych projektów poza Muzeum

Kandydaci

Kandydaci na wolontariuszy powinni być osobami pełnoletnimi, odznaczać się następującymi cechami, zdolnościami i umiejętnościami, w zależności od rodzaju projektu: zainteresowanie tematyką Auschwitz, Holokaustu i II wojny światowej, dyspozycyjność w określonym wymiarze, zaangażowanie, umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego, znajomość języków obcych i pracy w różnych godzinach.

W celu współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w ramach wolontariatu należy najpóźniej na dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia współpracy wolontariackiej przesłać drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy.

Kandydat zainteresowany wolontariatem w formularzu zgłoszeniowym wskazuje konkretną komórkę organizacyjną (Sekretariat Muzeum, Archiwum, Zbiory, Repozytorium Cyfrowe, Konserwacja, Wystawiennictwo, Projekty Edukacyjne, Obsługa Odwiedzających, Wydawnictwo, Biuro Współpracy z b. Więźniami, Biblioteka, Centrum Badań, Biuro Prasowe, Biuro Wolontariatu), w której będzie bezpłatnie wykonywał świadczenia na rzecz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Uprzejmie informujemy, że Biuro Wolontariatu za wcześniejszym porozumieniem się z kierownikiem danej komórki organizacyjnej i podjęcie przez niej decyzji o przyjęciu na wolontariat danego kandydata oraz wyznaczenia opiekuna, czyli osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wykonanie świadczeń w ramach wolontariatu kontaktuje się tylko z wybranymi osobami, które zakwalifikowały się na wolontariat poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego. Student otrzymuje maila z pozytywnym rozpatrzeniem zgłoszenia.

Formalności

Po otrzymaniu maila z pozytywnym rozpatrzeniem zgłoszenia, kandydat na wolontariusza otrzyma drogą mailową porozumienie o współpracy. Najpóźniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia współpracy wolontariackiej wolontariusz powinien przesłać na adres Muzeum, następujące dokumenty:

 • Trzy uzupełnione i podpisane porozumienia o współpracy wolontariackiej,
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych PMA-B mogą zobowiązać kandydata zainteresowanego wolontariatem w PMA-B do przedłożenia innych dokumentów (np. zaświadczenia o niekaralności itp.).

Zobowiązania Muzeum

W ramach współpracy wolontariackiej Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu zobowiązuje się do:

 • powołania opiekuna, pod kierunkiem, którego wolontariusz będzie realizował świadczenia wolontariackie;
 • zorganizowania przebiegu wolontariatu przez wyznaczonego opiekuna;
 • zapoznanie wolontariuszy z regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy służbowej;
 • zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, warsztatów, urządzeń, narzędzi i materiałów zgodnie z świadczeniami wolontariackimi;
 • zapewnienia wolontariuszowi na czas współpracy wolontariackiej odzieży roboczej i ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej i środków higieny, przewidzianych w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy;
 • wystawienie zaświadczenia dla wolontariusza;
 • umożliwienia wolontariuszom korzystania z biblioteki.

Dodatkowe informacje

Wolontariat realizowany jest zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.);
Świadczenia wykonywane na rzecz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w ramach wolontariatu są bezpłatne;
Muzeum nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia i noclegu;
Muzeum może — w zależności od dostępności miejsc noclegowych — zapewnić nocleg w pokojach gościnnych;
Wolontariusz otrzymuje zaświadczenie wystawione przez Muzeum, w którym jest zawarta opinia oraz zakres świadczeń, które wolontariusz wykonał na rzecz PMA-B. Zaświadczenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (wzór)

Kandydat na wolontariusza po zakwalifikowaniu na wolontariat ma możliwość uczestnictwa w BEZPŁATNYCH konferencjach tematycznych, wykładach, warsztatach i prelekcjach, studenci mają również okazję zaznajomić się z funkcjonowaniem poszczególnych Działów i Sekcji Muzeum oraz zwiedzić z przewodnikiem obie części byłego obozu - zarówno Auschwitz I jak i Auschwitz II-Birkenau w wybranym przez siebie języku.

Studenckie praktyki zawodowe

W celu odbycia studenckich praktyk zawodowych w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, należy najpóźniej dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia praktyk przesłać drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy.

Student zainteresowany odbyciem praktyk w PMA-B m.in. w formularzu zgłoszeniowym wskazuje konkretną komórkę organizacyjną (Sekretariat Muzeum, Archiwum, Zbiory, Repozytorium Cyfrowe, Konserwacja, Wystawiennictwo, Projekty Edukacyjne, Obsługa Odwiedzających, Wydawnictwo, Biuro Współpracy z b. Więźniami, Biblioteka, Centrum Badań, Biuro Prasowe, Biuro Wolontariatu), w której chciałby odbyć praktykę.

Uprzejmie informujemy, że Biuro Wolontariatu za wcześniejszym porozumieniem się z kierownikiem danej komórki organizacyjnej i podjęcie przez niej decyzji o przyjęciu na praktykę danego studenta oraz wyznaczenia opiekuna praktyki, czyli osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wykonanie czynności/zadań przez studenta podczas odbywania praktyki studenckiej kontaktuje się tylko z wybranymi osobami, które zakwalifikowały się na praktykę studencką poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego. Student otrzymuje, maila z pozytywnym rozpatrzeniem zgłoszenia.

Formalności

Po otrzymaniu maila z pozytywnym rozpatrzeniem zgłoszenia, student powinien najpóźniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia praktyk przesłać na adres Muzeum następujące dokumenty:

Praktyka obowiązkowa:

 • Zaświadczenie z Uczelni potwierdzające status studenta;
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • Kserokopia dowodu osobistego;
 • Ramowy program praktyk studenckich;
 • Porozumienie w sprawie organizacji praktyki studenckiej;
 • Imienne skierowanie na praktykę, wraz ze wskazaniem danych i numerem telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia Uczelni;
 • Zaświadczenie o odbytej praktyce studenckiej.

Praktyka nieobowiązkowa:

 • Zaświadczenie z Uczelni potwierdzające status studenta;
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • Kserokopia dowodu osobistego;
 • Umowa o organizację nieobowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej;
 • Zaświadczenie o odbytej praktyce studenckiej.
 • Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych mogą zobowiązać studenta zainteresowanego odbyciem praktyk w PMA-B do przedłożenia innych dokumentów (np. zaświadczenia o niekaralności itp.)

Zobowiązania Muzeum

W ramach praktyk studenckich Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu zobowiązuje się do:

 • ustanowienia opiekuna, pod kierunkiem, którego student będzie realizował program praktyki;
 • zorganizowania przebiegu praktyki przez opiekuna;
 • zapoznanie studentów z regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz o ochronie tajemnicy służbowej;
 • zapewnienia odpowiednich miejsc pracy, urządzeń, pomieszczeń, narzędzi, materiałów zgodnych z założeniami programowymi praktyki;
 • nadzoru nad wykonywaniem przez studenta zadań wynikających z programu praktyki;
 • zapewnienia opiekunowi praktyki z ramienia macierzystej uczelni możliwości sprawowania nadzoru merytorycznego nad przebiegiem praktyki;
 • zapewnienia studentowi na czas odbywania praktyki odzieży roboczej i ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej i środków higieny, przewidzianych w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy;
 • wydanie zaświadczenia „Potwierdzenia odbycia praktyki studenckiej”.

Dodatkowe informacje

Odbycie praktyk przez studenta jest bezpłatne ze strony Muzeum.

Muzeum nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia i noclegu studenta w czasie praktyk;
Za okres pobytu studenta na praktyce student nie otrzymuje wynagrodzenia;
Muzeum może — w zależności od dostępności miejsc noclegowych — zapewnić nocleg w pokojach gościnnych.

W oparciu o opinię sporządzoną przez kierownika komórki organizacyjnej PMA-B potwierdza odbycie przez studenta praktyki. Potwierdzenie to może przybierać dowolną formę pisemną, np. wpisu w dzienniku praktyk – w zależności od preferencji Uczelni, dodatkowo student otrzymuje zaświadczenie wystawione przez Muzeum, w którym jest zawarta opinia o odbywającym praktykę studencie.

Student po zakwalifikowaniu na praktykę ma możliwość uczestnictwa w BEZPŁATNYCH konferencjach tematycznych, wykładach, warsztatach i prelekcjach, studenci mają również okazję zaznajomić się z funkcjonowaniem poszczególnych Działów i Sekcji Muzeum oraz zwiedzić z przewodnikiem obie części byłego obozu — zarówno Auschwitz I jak i Auschwitz II-Birkenau — w wybranym przez siebie języku.

KONTAKT