Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Posiedzenia MRO

Posiedzenie I: 7 czerwca 2000 r.

07-06-2000

7 czerwca 2000 r. Premier Jerzy Buzek wręczył nominacje 25 członkom Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Przewodniczącym Rady został Prof. Władysław Bartoszewski, Wiceprzewodniczącymi: Prof. Israel Gutman i Stefan Wilkanowicz. Członkami Rady — Kazimierz Albin, Piotr M. A Cywiński, Ks. Prof. Michał Czajkowski, Prof. Wacław Długoborski, Henryk Flug, Prof. Józef Garliński, Rabin Irving Greenberg, Kurt Hacker, David Harris, Dr Stanisław Krajewski, Nathan Leipciger, Miles Lerman, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Prof. Bohdan Rymaszewski, Avner Shalev, Stanisław Stankiewicz, Kalman Sultanik, Prof. Józef Szajna, Marian Turski, Siegfried Vergin, Prof. Jonathan Webber i Emmanuel Weintraub. Rada wybrała swojego Sekretarza — Piotra M. A Cywińskiego.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów. Została powołana na sześcioletnią kadencję. Tym niemniej Rada ma za zadanie również współpracować z właściwymi ministrami, wojewodami i organami samorządowymi oraz dyrektorami Pomników Zagłady w zakresie ochrony i zagospodarowania tych Pomników, a także w celu pozyskiwania środków dla ich funkcjonowania. Rada ma wśród swych zadań opiniowanie przedsięwzięć wystawienniczych organizowanych na terenie Pomników Zagłady w rozumieniu ustawy z dnia 7maja1999 roku, a więc nie tylko b. kompleksu obozowego Auschwitz-Birkenau.

Na pierwszym posiedzeniu Rady, które nastąpiło tego samego dnia, co wręczenie nominacji, Członkowie Rady debatowali nad organizacją pracy Rady. Utworzono Prezydium Rady, w skład którego weszli Przewodniczący Wł. Bartoszewski, obaj Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz — obarczony funkcją Rzecznika Prasowego — M. Turski. Ustalono także Regulamin Pracy Rady, który przewiduje dopraszanie do prac Rady osoby spoza jej składu. Dodatkowo ustanowiono trzy komisje i powołano ich Przewodniczących. Są to Komisja ds. finansowych, wraz z Przewodniczącym K. Sultanikiem; Komisję ds. edukacji i informacji, wraz z Przewodniczącym St. Wilkanowiczem; Komisję ds. konserwacji i renowacji zabytków, wraz z Przewodniczącym B. Rymaszewskim. W toku debat Rady uznano, że bardzo ważnym elementem pracy Rady będzie jej współpraca z partnerami samorządowymi i poza-rządowymi. W tym celu w najbliższej przyszłości zostanie powołana Komisja ds. kontaktów z samorządami i organizacjami pozarządowymi.

Sekretariat Rady funkcjonuje przy Ministerstwie Kultury.